peace dialogue

ภาพบรรยากาศงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "อันเนื่องมาจาก “เรือนราชา” วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง"

ภาพบรรยากาศงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "อันเนื่องมาจาก “เรือนราชา” วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง"
วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา กรุงเทพฯ
จัดโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

ร่วมสนทนาโดย
1. คุณอับดุลฮันนาน มาหะมะ ตัวละครสำคัญในหนังสือภาพเล่าเรื่อง “เรือนราชา” (รูเมาะห์ราญอ) จากอดีตอันรุ่งเรืองสู่ความโรยราของปตานี ของ ซาเวียร์ โคมาส
2. ณายิบ อาแวบือซา นักสังเกตการณ์ทางสังคม จากสายเครือญาติเจ้าเมืองปัตตานี

 

ประมวลภาพบรรยากาศงาน "คืนความทรงจำ: เมืองญาบะ" รือเสาะ, นราธิวาส

 ประมวลภาพบรรยากาศงาน "คืนความทรงจำ: เมืองญาบะ"

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ / โรงเรียนภัทรียาอนุบาล จ.นราธิวาส

################################

ประมวลภาพ: งานเสวนา "LOCAL PERSPECTIVES ON THE GOVERNMENT-BRN PEACE INITIATIVE IN THE DEEP SOUTH"

 ประมวลภาพบรรยากาศงานเสวนา
"LOCAL PERSPECTIVES ON THE GOVERNMENT-BRN PEACE INITIATIVE IN THE DEEP SOUTH"
 
วันที่ 31 ตุลาคม 2556
ณ The Foreign Correspondents' Club of Thailand (FCCT)
สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย

ประมวลภาพ: สื่อเสวนา “20 คำถามเพื่อกระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อ”

ประมวลภาพบรรยากาศงาน
สื่อเสวนา “20 คำถามเพื่อกระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อ”

 
วันที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องสะบารัง 2 โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี

Photos by Piyasak Ausup 

<ประมวลภาพ> การประชุม "บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ" (STEPs TO PEACE)

 <ประมวลภาพ>

การประชุม

"บูรณาการความรู้ ก้าวสู่สันติภาพ"

“หลักเจตนารมณ์” แห่งกฏหมายอิสลามและการแสวงหาฉันทมติที่ทับซ้อน

สันติสนทนาในบริบทของความรุนแรงที่ภาคใต้

ท่ามกลางการถกเถียงถึงทางออกของไฟใต้ด้วยแนวทางการเมืองและระหว่างความสับสนต่อสิ่งที่เรียกว่า ‘การพูดคุย’ และ ‘การเจรจา’ บทความชิ้นนี้ที่พยายามทำความเข้าใจและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ “สันติสนทนา” ของ ‘ชัยวัฒน์ สถาอานันท์’ อาจทำให้เข้าใจสถานการณ์ที่ดำรงอยู่ได้อย่างมีสติใคร่ครวญ

การเมืองต้องนำการทหาร [1] : แนวทางที่ควรเป็นกับการพูดคุยที่ไว้วางใจ

ถอดสรุปจากเวทีสัมมนาวิชาการที่ร่วมจัดหลายองค์กร เน้นข้อเสนอแนวทางการเมืองมาถกเถียงอีกครั้งเพื่อย้ำบางประเด็น และชี้ให้เห็นว่าหนทางในการพูดคุยระหว่างคู่ขัดแย้งนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้