เหตุการณ์

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560

 
สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2560
 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)  

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560

 

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2560  

 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)   
 
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.

สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557

 
สรุปสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้
ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2557
โดย
 
ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
(Deep South Incident Database)
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
เวลา 16.00 น.
 
บันทึกข้อมูลโดย
สุภาภรณ์ พนัสนาชี
&nbs

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 18.00 น.