สถิติความรุนแรง

ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ 13 ปี: ความซับซ้อนของสนามความรุนแรงและพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานี

บทวิเคราะห์ที่ค่อยๆ คลายปมที่สลับซับซ้อนจากฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ของ ‘ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี’ ชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นว่าตลอดกว่า 13 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานีแห่งนี้มีลักษณะอย่างไร มีความท้าทายอะไรบ้างรออยู่ข้างหน้า

19 ประเด็นกับความแปรปรวนที่เป็นพิษ: บทวิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนใต้ในวันที่สภาวะคงที่กำลังเปลี่ยนไป

คล้ายกับว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ "ปาตานี" กำลังจะเปลี่ยนไป แต่เปลี่ยนไปอย่างไร? บทวิเคราะห์ล่าสุดของ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' คลายปมที่ว่านี้ผ่านการวิเคราะห์สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบไปจนถึงปัญหาในทางยุทธศาสตร์ที่กำลังท้าทายแต่ละฝ่าย พร้อมยืนยันถึงพลังถ่วงดุลทางการเมืองที่จะรับมือกับความแปรปรวนที่ส่อเค้าจะเป็นพิษอยู่ในขณะนี้

สันติภาพที่ยากจะปฏิเสธ: ความย้อนแย้งของ ‘สมมติฐานข้าศึก’ และ ‘พลังถ่วงดุลภายใน’ ของความรุนแรงชายแดนใต้/ปาตานี

บทวิเคราะห์ของ ‘ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี’ ชิ้นนี้พยายามอธิบายว่าพัฒนาการของความรุนแรงที่ยืดเยื้อเรื้อรังได้คลี่คลายให้เห็นการปะทะกันของสองฐานคติที่ก่อรูปเป็นลักษณะของความขัดแย้งที่เห็นในปัจจุบัน ในขณะ ‘สมมติฐานข้าศึก’ ซึ่งพยายามเข้าใจและเข้าถึง ‘ข้าศึก’ ของกองทัพก็มีทั้งส่วนทั้งขัดและเสริม ‘สมมติฐานพลังถ่วงดุลภายใน’ ที่เน้นหนักไปที่การเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้หลายฝ่ายแสวงหาข้อตกลงทางการเมือง แนวโน้มของอนาคตจึงชี้วัดที่ดุลยภาพของสองสมมติฐานดังกล่าวนั่นเอง

สถานการณ์เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: 11 ปี ของเด็กและเยาวชนในวังวนแห่งความรุนแรง

สุวรา แก้วนุ้ย
สุภาภรณ์ พนัสนาชี
คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSID)
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

           

บทสรุปผู้บริหาร: เหตุการณ์ความรุนแรงชายแดนใต้ในรอบปี 2557 และ 11 ปีที่ผ่านมา

บทสรุปผู้บริหาร

สถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2557:

ปีที่มีทิศทางของเหตุการณ์น้อยที่สุดในรอบ 11 ปี

[อัพเดท: 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2557]

 

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2556

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม พ.ศ.2556

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2555

 สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ.2555

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

 
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555