การแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็น “CSCD Peace Survey 2015: ฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้/ปาตานี”

2015-08-17 09:30
2015-08-17 12:30
 
 
กำหนดการ
การแถลงข่าวผลการสำรวจ

CSCD Peace Survey 2015: ฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้/ปาตานี”

ในโครงการสำรวจแนวโน้มทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ, ความยุติธรรม, ปัญหาสังคม และการสร้างสันติภาพ
โดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีวังสา ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี
ร่วมจัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)
และ
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
เวลา 09.30-10.00 น.       
ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบ
 
เวลา 10.00 -10.15 น.      
กล่าวเปิดงาน
โดย รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
 
เวลา 10.15-10.30 น.       
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ
โดย ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง นักวิจัยคณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี
 
เวลา 10.30-11.10 น.       
แถลงข่าวผลการสำรวจ โดย      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้ง ฯ
นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย นักวิจัยสถานวิจัยความขัดแย้งฯ
 
เวลา 11.10-12.00 น.       
ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
เวลา 12.00                    
ปิดกิจกรรมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
                                   
หมายเหตุ: รับฟังการถ่ายทอดสดได้ทางวิทยุเว็บไซต์วิทยุ มอ.ปัตตานี www.psu10725.com และ www.deepsouthwatch.org
 
ติดต่อประสานงาน:
สุภาภรณ์ พนัสนาชี เบอร์โทร 086-2969438
ศรินยา สาอิ เบอร์โทร 086-4981667