206,094

206,094 ล้านบาทคือจำนวนงบประมาณของรัฐโดยประมาณที่ใช้เพื่อ "แก้ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้" ในระหว่าง 10 ปีที่ผ่านมา (ที่มา: สำนักงบประมาณ)