ศาสนาเพื่อสันติภาพ: บทบาทของผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ

2009-10-26 15:00
2009-10-29 22:00

 

ศาสนาเพื่อสันติภาพ
บทบาทของผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ
การประชุมผู้นำศาสนาของสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและศรีลังกา
ณ โรงแรมตะวันนา บางกอก ห้องคริสตัล  ถนนสุรวงศ์
วันที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-17.30 น.

วันจันทร์ที่   26 ตุลาคม 2552 (ห้อง The Garden)

ผู้แทนจากประเทศศรีลังกา เดินทางถึงประเทศไทย
15.00 – 17.00 น.    การประชุมของผู้แทนจากสภาศาสนสัมพันธ์ ประเทศศรีลังกา (เป็นการภายใน)

วันอังคารที่   27 ตุลาคม 2552 (ห้อง Cavern)

09.00 น.– 15.00 น. การประชุมของผู้แทนจากสภาศาสนสัมพันธ์ ประเทศศรีลังกา (เป็นการภายใน)

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 (ห้อง Cavern)

 
09.00 น.– 11.30 น. การประชุมของผู้แทนจากสภาศาสนสัมพันธ์ ประเทศศรีลังกา (เป็นการภายใน)
11.30 น.– 13.00 น. อาหารกลางวัน
 
13.00 น.– 14.30 น.  การประชุมเตรียมการร่างคำประกาศของคณะกรรมการสภาฯ
                             (ผู้แทนอาวุโส จากประเทศศรีลังกาและประเทศไทย ประเทศละ 4 ท่าน)
15.00 น. – 17.00 น. การประชุมร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างคณะกรรมการสภาศาสนสัมพันธ์
เพื่อสันติภาพ ไทยและศรีลังกา

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 (ห้อง คริสตัล)

การประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำศาสนาอาวุโสจากประเทศไทยและประเทศศรีลังกา

(***บุคคลผู้สนใจและสื่อมวลชน***)

8.30 – 9.30 น.      ลงทะเบียน
9.30 – 10.00 น.    การสวดมนต์จากผู้แทนศาสนาพุทธ ฮินดู มุสลิม คริสต์ และศาสนาอื่นๆ (30 นาที)
 

10.00 – 10.10 น.  คำกล่าวต้อนรับ (10 นาที)

                            พระราชวราจารย์ ประธานร่วมสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพจากประเทศไทย
10.10 – 10.25 น.  การกล่าวนำ (15 นาที)
                            สาธุคุณโคอิชิ ซูกิโน ผู้ช่วยเลขาธิการ จากองค์การประชุมศาสนาโลกเพื่อสันติภาพ
10.25 – 10.50 น.  ปาฐกถานำ “บทบาทของผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ” (25 นาที) โดย นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม
 

                            คำกล่าว โดย ผู้แทนจากต่างประเทศ

10.50 – 11.00 น.  สาธุคุณโนริโอะ   ซาไก    ประธานกิตติคุณและผู้ดูแลผลประโยชน์นานาชาติของ ริชโช โกไซไก, ศาสนาเพื่อสันติภาพนานาชาติ   ประเทศญี่ปุ่น (10 นาที)
 
 

11.00 – 11.10 น.   สาธุคุณ เวบจอหน์ แอล ฮอร์ฟยอร์ด   เลขาธิการสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพยุโรป (10 นาที)

11.10 – 11.30 น.   มุมมองของศาสนาเพื่อสันติภาพ จากประเทศศรีลังกา (20 นาที)
สาธุคุณโปรเฟสเซอร์แบลอัมวิลา วิมลรัตนะ ประธานสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพแห่งประเทศศรีลังกา
11.30 – 11.50 น.    มุมมองของศาสนาเพื่อสันติภาพจากประเทศไทย (20 นาที)
 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

 

11.50 – 13.30 น.     อาหารกลางวัน   (การสัมภาษณ์และการพบปะอย่างไม่เป็นทางการกับสื่อมวลชน)

 

ช่วงที่ 1 การจัดตั้งสภาศาสนสัมพันธ์และการดำเนินงาน

13.30-13.50 น        ประสบการณ์จากประเทศศรีลังกา (จะแจ้งภายหลัง)
13.50-14.10 น        ประสบการณ์จากประเทศไทย; ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา เลขานุการสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพแห่งประเทศไทย (20 นาที)
14.10-14.30 น        อภิปราย (20 นาที)
 
 

ช่วงที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานพหุศาสนาเพื่อสันติภาพ

14.30-14.50 น.      บทเรียนจากประเทศไทย; ดร. อิสมาแอล อาลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกรรมการ IRC (ประเทศไทย) (20 นาที) 

14.50-15.10         บทเรียนจากประเทศศรีลังกา (20 นาที)

15.10-15.30         อภิปราย (20 นาที)

15.30 – 15.45 น.    พัก/อาหารว่าง 

15.45 – 16.45 น. ช่วงที่ 3  อภิปรายและการจัดทำคำประกาศร่วมกัน(45 นาที)

16.45 – 17.30 น.   พิธีปิดประชุม (30 นาที)

                             สรุป และคำกล่าวปิด

20.00 – 22.00 น.  การอภิปราย : ศาสนาเพื่อสันติภาพ : สถานการณ์ในศรีลังกาและภาคใต้ของประเทศไทย ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

                           โดย ดร. อิสมาแอล อาลี, พระราชวราจารย์ และผู้แทนจากประเทศศรีลังกา
 
ประสานงาน
นางสาวศิริพร เพ็งจันทร์ 089-587-5728
นางสาวใจสิริ วรธรรมเนียม 086-331-1525
ผศ.ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา 081-984-6285
ยืนยันการเข้าร่วมประชุมที่
สำนักงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 02-849-6074-5