แผนผังฐานข้อมูลองค์กรประชาสังคมในชายแดนใต้ (ฉบับปรับปรุง 30 เมษายน 2555)

 
แผนผัง
ฐานข้อมูลองค์กรประชาสังคมในชายแดนใต้
(ฉบับปรับปรุง 30 เมษายน 2555)
 
จากงานศึกษาวิจัยใน
‘โครงการสำรวจและจัดทำแผนผังองค์กรประชาสังคม/องค์กรชุมชนที่ทำงานในภาคใต้’
จัดทำโดย
มูฮำมัดอายุบ ปาทาน และคณะ
ภายใต้การสนับสนุนของ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP)
 
กรุณาดูคำอธิบายในรายงาน
ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ (ตอน 3):
เปิดแผนผังฐานข้อมูล CSOs ชายแดนใต้
 
 
1. กลุ่มสิทธิมนุษยชน
2. กลุ่มเยียวยา
3.  สื่อสารสาธารณะ
4.  การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.  กลุ่มทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6.  กลุ่มวิชาการ
7.  กลุ่มเศรษฐกิจ
8.  กลุ่มสาธารณสุข
9.  กลุ่มพัฒนาชุมชน
10. กลุ่มผู้หญิง
11. กลุ่มเยาวชน
12. กลุ่มเครือข่าย
 
หมายเหตุ: ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นนี้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 30 เมษายน 2555 และอยู่ในฐานะ “ข้อมูลเปิด (Open Sources)” ที่อนุญาตให้มีการแบ่งปันและการใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะ และคาดหวังการพัฒนาเพื่อแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความเป็นจริงร่วมกัน โดยที่สามารถประสานมายังอีเมล์ cso.database@gmail.com หรือผ่านกลุ่มในเฟซบุ๊ค ฐานข้อมูลประชาสังคมชายแดนใต้
 
AttachmentSize
01csos_human_right_apr2012.pdf80.3 KB
02csos_healing_apr2012.pdf103.08 KB
03csos_public_communication_apr2012.pdf99.89 KB
04csos_eduaction_religion_culture_apr2012.pdf142.55 KB
05csos_resource_enviromental_apr2012.pdf70.45 KB
06csos_academic_apr2012.pdf100.08 KB
07csos_economics_apr2012.pdf65.8 KB
08csos_public_health_apr2012.pdf80.35 KB
09csos_community_development_apr2012.pdf82.46 KB
10csos_women_apr2012.pdf66.49 KB
11csos_youth_apr2012.pdf78.47 KB
12csos_networks_apr2012.pdf69.34 KB