วันฮารีรายอ (อิดิลฟิตรี) ฮิจเราะห์ศักราช 1432

2011-08-30 09:00

 ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลฟิตริ

ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒

-----------------------------

ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล  (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลาหลังดวงอาทิตลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

อาศัยอำนาจจุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทยและอำนาจตามความในมาตรา ๘  (๓) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ประกาศว่า วันอีฎิ้ลฟิตริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๒ ตรงกับวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
 

จึงขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศให้ทราบโดยทั่วกัน
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี