เสวนา เรื่อง “มุมมองใหม่ต่อกรณี มัสยิดกรือเซะ มัสยิดดาโต๊ะ มัสยิดตะโละมาเนาะ และมัสยิดโบราณหลังอื่นๆในปาตานี”

2018-01-11 14:00
2018-01-11 17:00

 

 

โครงการสำรวจมลายูปริทัศน์ ศิลปะ วัฒนธรรม
เชิญชวนทุกท่านแสดงอัตลักษณ์มลายูด้วยการแต่งกายชุดมลายูร่วมงาน

14.00 น. เริ่มลงทะเบียน รับคูปอง รับหนังสือ/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง(เฉพาะ80 ท่านแรกฟรี)

14.20 น. ชม V T R เปิดตัวหนังสือสุกรี มะดากะกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ

15.00 น. เสวนา เรื่อง “มุมมองใหม่ต่อกรณี มัสยิดกรือเซะ มัสยิดดาโต๊ะ มัสยิดตะโละมาเนาะ และมัสยิดโบราณหลังอื่นๆในปาตานี” โดย คุณ นญีบ บิน อาห์หมัด

16.00 น.พูดคุยแลกเปลี่ยน ตั้งคำถาม
16.30 น.ปิดงาน