กำหนดการแถลงข่าว “Peace Survey 3: ฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้/ปาตานี”

2017-09-24 10:00
2017-09-24 13:00

 

 

กำหนดการแถลงข่าว

Peace Survey 3: ฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้/ปาตานี”

ในโครงการ“การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

ต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3

 

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 10.00-13.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3

เขตโคกเขือ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

 

เวลา

กำหนดการ

 

10.00 -10.30 น.

 

ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบ

10.30 -12.00 น.

การแถลงข่าวผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3 โดย ผู้แทน 15 องค์กรเครือข่าย

·       ภาพรวมการดำเนินงานโครงการ

·       ข้อมูลทั่วไป/พฤติกรรมการสื่อสาร

·       ทัศนคติต่อกระบวนการสันติภาพ/สันติสุข

·       ทัศนคติต่อสิ่งที่ควรดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สันติภาพ/สันติสุข

·       ทัศนคติต่อปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่

 

ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

12.00-13.00 น.

ปิดกิจกรรมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

-------------------------------------------

 

หมายเหตุ: รับฟังการถ่ายทอดสดได้ทาง www.deepsouthwatch.org