สัมมนาครบรอบ 15 ปี คณะวิทยาการสื่อสาร หัวข้อเรื่อง"เมื่อสื่อและการสื่อสารขับเคลื่อนสังคม : พลวัตรและการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสันติสุข"

2017-09-13 08:30
2017-09-13 16:30