ทำไมต้องเชือดสัตว์เพื่อการพลี ?

ทำไมต้องเชือดสัตว์เพื่อการพลี ?

..............................................

 

 

:: คำถาม ::

อัสลลามุอะลัยกุม ผมอยากทราบว่ามีการจัดเตรียมสิ่งอื่นเพื่อการพลีนอกเหนือจากการฆ่าสัตว์หรือไม่ เพื่อนมุสลิมของผมคนหนึ่งไม่ชอบเชือดสัตว์เพื่อการพลีในช่วงอีดอัดฎา เขาบอกว่า “ทำไม่ต้องฆ่าสัตว์เพื่องานดังกล่าวนี้ด้วย?” และพิจารณาแล้วว่ามันเป็นเพียงแค่ขนบธรรมเนียมประเพณีเท่านั้น เหมือนที่พบเห็นได้เสมอในหมู่คนฮินดูที่ใช้การพลีสัตว์เพื่อถวายต่อบรรดาเทพเจ้าทั้งหมด ดังนั้นคำถามของเขาก็คือว่า “ทำไมจะต้องทำให้สัตว์ตายเพื่อการงานของเราด้วย” ญาซากัลลอฮฺ ค็อยร็อน

 

:: คำตอบ ::

อุฎฮียะฮฺ สัตว์พลีเป็นสัตว์ที่ถูกเชือดเพื่อการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺในช่วงวันอีดอัฎฮานั้นเป็นซุนนะฮฺที่มีหลักฐานยืนยันหนักอย่างหนักแน่นตามความเห็นของนักนิติศาสตร์อิสลามจำนวนมาก อบู หะนีฟะฮฺและอุลามาอฺคนอื่น(นักปราชญ์มุสลิม) มองว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ส่งเสริมให้มุสลิมที่มีความสามารถทางการเงินมอบ(สัตว์พลี)เป็นอาหารแก่คนยากคน รวมทั้งคนในครอบครัวและเครือญาติตลอดจนตัวเขาเอง เฉพาะอูฐ วัวควาย แกะหรือแพะเท่านั้นที่ใช้ในการเชือด อูฐจะต้องมีอายุ 5 ปีขึ้นไป วัวควายและแพะนั้นจะต้องมีอายุ 2 ปีเต็ม ส่วนแกะนั้นต้องมีอายุมากกว่า 1 ปี

อูฐหรือวัวตัวเดียวตามซุนนะฮฺแบ่งทำกันได้ถึง 7 ส่วนหรือทั้งครอบครัว ส่วนแพะหรือแกะนั้นทำได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้น และสมควรปฏิบัตโดยการแบ่งเนื้อ 1 ใน 3 ที่ทำการเชือดนั้นเก็บไว้รับประทาน และส่วนหนึ่งมอบให้กับเครือญาติและเพื่อน ๆ อีกส่วนหนึ่งเป็นการบริจาคทาน (ดู สารานุกรมของนักนิติศาสตร์อิสลามประเทศคูเวต เล่ม 5 หน้า74-107)

การกำหนดเป็นศาสนกิจและข้อดีของอุฎฮียะฮฺได้รับการยืนยันโดยอัลกุรอานและซุนนะฮฺ ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา กล่าวไว้ในอัล กุรอาน “ดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชือดสัตว์พลี” [อัลเกาษัรฺ 108:2]

อายะฮฺนี้หมายความว่ามุสลิมจะต้องละหมาดอีดอัฎฮาหลังจากนั้นให้พลีด้วยอุฎฮียะฮฺเพื่ออัลลอฮฺ อัล บะเราะอฺ รายงานว่า “ฉันได้ยินท่านนบี มุฮัมมัด ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัมกำลังทำการคุฏบะฮฺโดยกล่าวว่า ‘สิ่งแรกที่จะต้องกระทำเนื่องในวันอีด(อัฎฮา)นี้ คือการละหมาดและหลังกลับจากละหมาด เราจะต้องทำกุรบ่าน(การเชือดพลีด้วยพระนามของอัลลอฮฺ)และใครก็ตามที่กระทำดังกล่าวนี้ เขาได้กระทำตามซุนนะฮฺของเราแล้ว’” (รายงานโดย อิหม่ามบุคอรียฺ)

ในยุคสมัยของท่านนบี การอุฎฮียะฮฺได้ถูกบัญญัติให้เป็นซุนนะฮฺในปีที่สองหลังจากการฮิจญฺเราะฮฺ(การอพยพของท่านบี) เป็นปีเดียวกับที่การละหมาดอีดและซะกาตถูกบัญญัติขึ้น

แท้จริงนั้นการเชือดพลี(อุฎฮียะฮฺ)เป็นการแสดงให้เห็นความรู้สึกขอบคุณและความกตัญญูที่มีต่ออัลลอฮฺสำหรับความโปรดปรานและความพอพระทัยจากพระองค์ที่มิอาจนับคำนวณได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือคนยากจน คนขัดสน ครอบครัวและเครือญาติของเขาเช่นเดียวกัน ดังนั้นมันจึงเกี่ยวข้องกับศาสนา การช่วยเหลือสังคมและเป็นภาคผลในทางเศรษฐกิจ

ยิ่งไปกว่านั้น การเชือดพลี(อุฎฮียะฮฺ)เป็นการฟื้นฟูซุนนะฮฺของท่านนบี อิบรอฮีม (อะลัยฮิ สลาม) เมื่ออัลลอฮฺทรงบัญชาให้เขาทำการเชือดสัตว์เพื่อไถ่ตัวอิสมาอีล(อิสมาอีล)ลูกชายของเขาในวันนะฮฺรฺ(อีดอัล-อัฎฮา) ดังนั้นอุฎฮียะฮฺคือการกลับไปดำเนินรอยตามแบบอย่างของท่านนบีอิบรอฮีมไม่ใช่ประเพณีของฮินดูดังในคำถามที่กล่าวมาข้างต้น

เป็นที่น่าสังเกตว่าอัลลอฮฺทรงสร้างมนุษย์ สัตว์ต่าง ๆ นกและทุกสิ่งในโลกนี้ โดยที่พระองค์ได้สร้างสัตว์ขึ้นมาเพื่อยังประโยชน์แก่มนุษย์ และอนุมัติให้เชือดสัตว์แต่ต้องด้วยความเมตตาและไม่ทารุณเพื่อนำมาเป็นอาหาร

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสว่า

"และปศุสัตว์ พระองค์ทรงสร้างมันในตัวมันมีความอบอุ่นสำหรับพวกเจ้า และประโยชน์มากหลาย และในส่วนหนึ่งจากมันนั้นพวกเจ้าเอามาบริโภคได้ และในตัวมันมีความสง่างามสำหรับพวกเจ้า ขณะที่มันกลับจากทุ่งหญ้าและขณะที่นำมันออกไปเลี้ยง และมันแบกสัมภาระหนักของพวกเจ้าไปยังเมืองไกล ๆ โดยที่พวกเจ้าจะไปถึงมันไม่ได้เว้นแต่ด้วยความเหนื่อยยากลำบากใจ แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตาเสมอ" (16: 5-7)

จากข้างต้น เป็นหลักฐานว่าอุฎฮียะฮฺคือสุนนะฮฺและปฏิบัติครั้งแรกโดยบีอิบรอฮีม (อะลัยฮิสลาม) ตามคำบัญชาของอัลลอฮฺ ซึ่งมีความสำคัญในทางศาสนา สังคมรวมไปถึงเป้าหมายในทางเศรษฐกิจ

ขออัลลอฮฺทรงมอบความเข้มแข็งให้กับศรัทธาของท่านและของเราและทรงชี้นำทางเราทั้งหมดไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

 

อัลลอฮฺทรงรู้ดีที่สุด

………………………………………

ฝ่ายบริการวิชาการ ศวฮ. สำนักงานปัตตานี แปลและเรียบเรียง

ข้อมูลจาก aboutislam.net by Dr. Wael Shehab

 

#อีดอัฎฮา

#ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานปัตตานี