ขอคัดค้านการพิจารณาอนุมัติร่างรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา

 

ขอคัดค้านการพิจารณาอนุมัติร่างรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา

 

เรียน คณะกรรมการผู้ชำนาญการของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา

 

สืบเนื่องจากการพิจารณาร่างรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIAครั้งที่4 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลากำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของ

คณะกรรมการผู้ชำนาญการที่ถูกแต่งตั้งขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ทางเครือข่ายเครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพและเครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินจึงขอคัดค้านการพิจารณาอนุมัติร่างรายงานดังกล่าวฯ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

 

ข้อ1 การพิจารณาการคัดค้านการพิจารณาอนุมัติร่างรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จังหวัดสงขลา ขาดความชอบธรรมตั้งแต่การเริ่มต้นกระบวนการจัดทำร่างรายงานฯดังกล่าว และการจัดฟังเวทีรับฟังความคิดเห็น

 

ข้อ 2 กระบวนการรับฟังและจัดทำรายงาน EHIA ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเฉพาะในมาตรา 43, 50, 57, 58, 59

 

ข้อ 3 ขาดข้อมูล baseline data ที่จำเป็นต่อการวางแผนเฝ้าระวังผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

 

ข้อ 4 ประเทศไทยลงนามในภาคีมินามาตะ ในรายงานต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามอนุสัญญาด้านสารปรอทอย่างเคร่งครัด

 

ข้อ5 การพิจารณาอนุมัติร่างรายงานฯ EHIA ครั้งที่ 4 ยังคงขาดความชอบธรรมต่อเนื่อง ดังนี้

 

ข้อ 5.1 การพิจารณาอนุมัติร่างรายงานฯ ครั้งนี้ ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าให้กับประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ จึงทำให้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิชุมชนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งกำหนดว่าจะมีการพิจารณาร่างรายงานEHIAฯครั้งที่4

ข้อ 5.2 ข้อมูลร่างรายงานฯ ขาดการเผยแพร่ให้กับประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ

 

ข้อ 5.3 การพิจารณาอนุมัติร่างรายงานฯ ฉบับนี้มีการใช้ข้อมูลเท็จ และข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงที่มีอยู่ในพื้นที่

 

ข้อ 6 การพิจารณารายงาน EHIA รฟฟ ถ่านหินเทพา ต้องมีมิติครบถ้วน ไม่น้อยกว่าจุออ่นของรายงาน รฟฟ ถ่านหินกระบี่ที่ คชก เคยพิจารณา และข้อมูลที่ กฟผ เพิ่มเติมจากมติ คชก. ต้องตรงประเด็นและข้อมูลมีคุณภาพ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

เครือข่ายประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสันติภาพ

เครือข่ายคนสงขลาปัตตานีไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน

เครือข่ายนักวิชาการภาคใต้คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน

 

พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

 

 

ที่มา เพจ หยุดถ่านหินสงขลา