ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับหนังสือการเดินทางของสันติภาพที่หลากหลายในงานเสวนา "กระเป๋าเป้และแว่นตาฯ"

 

                            

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ทันทั้งสองรอบซึ่งจะได้รับหนังสือการเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย

ในงานเสวนา หัวข้อ "กระเป๋าเป้และแว่นตา : การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย"

13 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ม.อ.ปัตตานี

(สำหรับท่านใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ามาร่วมฟังเสวนาได้และทางเราจะแจกหนังสือฉบับไฟล์ PDF ให้โหลดภายหลังจากงานจบไปแล้ว)

  •  

ทั้งหมด 451 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

1. น.ส นูรญีฮาน ยูโซะ

2. วารีซะห์ วันแอเลาะ

3. อัสมา หะสาเมาะ

4. Amira Yaring

5. Fairus Wea-uma

6. Harith samae

7. Harris Saleng

8. IBROHEM MASOH

9. Mulyanee Daumae

10. Nifatma Maneewan

11. Nuralmas Salaehmu

12. Nusaibah Sakayae

13. Patinya Karoh

14. saitong jehsamojeh

15. SAJEEWAN MADYUKOB

16. Thanisara Wichaidit

17. Yauwarat Patkhong

18. กรรณิการ์ อุปถัมภ์

19. กษมา มะหมีน

20. กษมา สายสวะ

21. กัดดาฟี ดอเลาะ

22. กันตพิชญ์ เสนาธิบดี

23. กัปตัน ศิริวัฒน์

24. กัสมีนา ดือเระซอ

25. กามารูดีน สาอิ

26. เกวลี

27. โกมารุดดีน แซเมาะ

28. คอลีเย๊าะ บาทะลา

29. จัลวาตี แมะ

30. จินดารัตน์ ประวงษ์

31. เจะโซฟียะห์ เจะโก

32. เจะอามีเนาะ สิเดะ

33. ชุติมา สามะอาลี

34. ซอฟรอน

35. ซอแลฮะห์ อารง

36. ซัซวานี หมัดสมัน

37. ซัมซีเยาะห์ ดาโอ๊ะมารียอ

38. ซัลมา เป็นสุข

39. ซัลมีเราะห์ เจะเตะ

40. ซาฟีนะห์ อาลี

41. ซาฟีนี รัตนพันธ์

42. ซาร่า มะดะ

43. ซารีนา ยูโซ๊ะ

44. ซารีม๊ะ ยามู

45. ซาอีด. หัตถ์ละเอียด

46. ซาฮานะห์ ยูโซ๊ะ

47. ซุลกิฟลี เจ๊ะแว

48. ซุลฟา โต๊ะหลง

49. ซูฟียัน อาลี

50. ซูมัยยะ ดือเร๊ะ

51. ซูรีน่า นารีเปน

52. ซูไรยา อาแด

53. โซฟียะห์ มามะ

54. โซเฟีย กูนา

55. โซเฟีย ยีปาโล๊ะ

56. โซเฟีย หะระตี

57. โซเฟียน สาวัน

58. ญาณีลา เจะมะ

59. ฐิฌากรณ์ อุดมเศรษฐ์

60. ณัฐพล เหล็มหมาด

61. ณัฐสิมา บุญมา

62. ณิชากร ยมโดย

63. ดามิญา ไชยลาภ

64. ต่วนฮาวันตีร์ ซาฮาบุดดีน

65. ตักวา บุญญามีน

66. ตัสนีม เด็งสาแม

67. ตัสนีม จักร์ปา

68. ตัสนีม ดือราแม

69. ตัสนีม ฮามะ

70. น.ส. ซาวียะห์ เจ๊ะโด

71. น.ส. นัชชา ดาพิลา

72. น.ส. อิลฮัม ยูโซ๊ะ

73. น.ส.เกศฤดี บุญรัตน์

74. น.ส.ณัฐนันท์ อาแพง

75. น.ส.นิวดี สาหีม 

76. น.ส.นูรีย๊ะ มามะ

77. น.ส.ฟาดีล๊ะ ดอเลาะ

78. น.ส.ฟารีดะ สะมะแอ

79. น.ส.สานารี อุมา

80. น.ส.อาบีดะห์ สาแลแม

81. นดา ไชยลาภ

82. นดา ราษฎร์นิยม

83. นภาพรรณ รักษ์แก้ว

84. นส. อาฟีฟา สะนิ

85. นอร์มีน สะมะแอ

86. นัซรีน บาซอ

87. นัศริน เหมจา

88. นัศรุดดีน สุมาลี

89. นัศรุลลอฮ สุมาลี

90. นัสริน จารง

91. นัสรีน มะแซ

92. นางสาว ซูรัย แซร์โงะ

93. นางสาว ซูฮาดา ดอเลาะ

94. นางสาว ดาอัยน่า เทพคุณ

95. นางสาว นันธิณี มะเสาะ

96. นางสาว นาฟีซะฮ์ เจ๊ะอาหลี

97. นางสาว นายีหบ๊ะ ปาเน๊าะ

98. นางสาว นุศเราะห์ บูหวัง

99. นางสาว ยาวารี แวเต๊ะ

100. นางสาว รอฮีมะห์ เหะหมัด

101. นางสาว สุปรีนา ดอเลาะ

102. นางสาว เสาวนีย์ สะมะ

103. นางสาว อาอีเสาะ กอจิ

104. นางสาวกัสมา เวาะเยะ

105. นางสาวกาโสม หมาดเด็น

106. นางสาวจูวัยนีย์ ยีสา

107. นางสาวชาห์นีซาอีซานี มะตาเฮ

108. นางสาวซานีซา แวอาลี

109. นางสาวซารีนะฮ์ ระนี

110. นางสาวซาลีฮา สะมะจิ

111. นางสาวซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ

112. นางสาวซูมัยดะ เจะมะ

113. นางสาวซูไฮนี หะยีกอเดร์

114. นางสาวซูไฮลา ขะเดหรี

115. นางสาวซูไฮลา มะเด็ง

116. นางสาวซูไฮลา สมูซอ

117. นางสาวดลยารัตน์ บากา

118. นางสาวตัสนีม ฮายู

119. นางสาวนัสริน และหวัง

120. นางสาวนารีมาน บันนาพงศ์

121. นางสาวนีไลย์ หะยีเจะแว

122. นางสาวนุรมีย์ มะยี

123. นางสาวนุรอัยมี่ ต่วนอาดัม

124. นางสาวนูซูวัน สาอิ

125. นางสาวนูรรอยฮาน โดสนิ

126. นางสาวนูรอัสมา ปุติ

127. นางสาวนูรีด้า อาลิแอ

128. นางสาวนูรีนา ปาแมม๊ะ

129. นางสาวนูรีมี อาแว

130. นางสาวนูรียะห์ แวสะแลแม

131. นางสาวนูรุลฮูดา อาแว

132. นางสาวนูรุลฮูดา ฮามะ

133. นางสาวโนรอามาลีนา สาแม

134. นางสาวปวิตรา มูเด็ง

135. นางสาวฟาตีฮะห์ อาแว

136. นางสาวภาวินี ปริงทอง

137. นางสาวมาดีฮะห์ มะเก็ง

138. นางสาวมานาล มะเจ๊ะหะ

139. นางสาวมุมีนะฮ์ ลาเต๊ะ

140. นางสาวมูรณีย์ มะแซ

141. นางสาวเมทินี สิวราวุฒิ

142. นางสาวยามีละ. มามะ

143. นางสาวยามีละห์ กาเร็ง

144. นางสาวยาวารี บาเกาะ

145. นางสาวรอกีเย๊าะ เจ๊ะแว

146. นางสาวรอสีดา เจะหลง

147. นางสาวรุสณีย์ หลงตรี

148. นางสาวสุปราณี โอล่า

149. นางสาวสุมัยยาห์ ตาเละ

150. นางสาวสุรัยยา เฮงปิยา

151. นางสาวสุไรดา จินารง

152. นางสาวอัรซี ปานทอง

153. นางสาวอัลวานีย์ มะนุง

154. นางสาวอัสมูนี อิสสะมะแอ

155. นางสาวอัสรีน ปุติ

156. นางสาวอาดีลา แดเนาะ

157. นางสาวอานีดา ดือราแม

158. นางสาวอารียา มะ

159. นางสาวอูมัยมะห์ หะยีอาแว

160. นางสาวฮัยฟะ บินแวยูโซะ

161. นางสาวฮุดา ทรงเลิศ

162. นางสาวฮุสนา วาจิ

163. นางสาวฮูดาย์ ดูมีเเด

164. นางาสาวรอบีอะห์ มะกือตา

165. นาซีฟะห์ ดาโต๊ะ

166. นาดีฮะห์ บินยูนุ

167. นานี สาและ

168. นาบีล หมัดอะดั้ม

169. นาฟีซะห์ กียะ

170. นาย ศุภชีพ จินดารัตน์

171. นาย สุราษฎร์ อาแว

172. นาย อบูบักร์ อาแวนิ

173. นาย อับดุลหะกีม มะหมัด

174. นาย อับบ๊าซ เหล็มปาน

175. นาย อัสรอฟ การีนา

176. นาย อามีน มะ

177. นาย อารีฟีน แวหะยี

178. นายก๊อตดารี หมุนนุ้ย

179. นายฐาปกรณ์ กาจร

180. นายต่วนซัมรี ตูแวกาเจาะ

181. นายนัชมี สะกะแย

182. นายฟุรกอน มาหามะ

183. นายมะอูเซ็ง เบ็ญหาเเว

184. นายมูฮัมมัดฟุรกอน อาแวบือซา

185. นายมูฮามัด สะมะลี

186. นายมูฮาหมัดกามัล มาซอ

187. นายรอดียา รีจิ

188. นายวันอินดริส แวดอเลาะ

189. นายวิบูลย์ คลายนา

190. นายสสเล็ม มะดูวา

191. นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ

192. นายอนิรุต เกปัน

193. นายอับดุลรอฮิม สาเม๊าะ

194. นายอัสรีย์ ยา

195. นายอามาน เจะเลาะ

196. นายอามิร. อีสามะ

197. นายอิดริษ เล๊าะนะ

198. นายอิสมะแอ นิตีเมาะ

199. นายฮัมดี มะมิง

200. นายฮาฟีซ พิชิตแสนยากร

201. นาริต้า เบ็ญกัลมาณี

202. นารีซะห์ วาเด็ง

203. นารีซา มายิ

204. นิการีมะห์ กูโนะ

205. นิซูไฮรา สามะอาลี

206. นิดา เก็บเบ็ญหมัด

207. นินัซมีย์ อิสลามอนุสรณ์

208. นิฟารีซา ตะมะงา

209. นิฟารีดา บือราเฮง

210. นิมูหะมัดนูรดิน แว

211. นิยุตา บือสาแม

212. นิสริน ราษฎร์นิยม

213. นิสรีน คลายนา

214. นิสุไลมาน เลาะนะ

215. นิอาลี หะยีนิมะ

216. นิอาลีฟะห์ นิเดฮะ

217. นิอาวานิส นิเดฮะ

218. นิฮาบีบะห์ นิสนิ

219. นุซากีลา หะแว

220. นุรดา แวยายอ

221. นูรซัลวา จินดาวิจิตร

222. นูรญีลัน ยือมะดิง

223. นูรฟาดีลา เจะเเม

224. นูรฟาราณีย์ แวกาจิ

225. นูรฟิรดา มะหนิ

226. นูรมา โยธา

227. นูร์รอ อาแว

228. นูรรีย๊ะห์ เเม

229. นูรอ มะดาสะแต

230. นูรอัฟนีย์ ตาเละ

231. นูรอัยมาน เจะอาแว

232. นูรอาฟีฟะห์ เจ๊ะฮะ

233. นูรไอนี อุมาร์

234. นูรฮาญานี บิดิง

235. นูรฮายาตี ดือมาลี

236. นูรินยัน เจ๊ะหลง

237. นูรีซัน ขาเร็ง

238. นูรีซัน เจะนิ

239. นูรีดา เจ๊ะดอมะ

240. นูรีนีย์ แสแตแล

241. นูรียะห์ สะลาเม๊าะ

242. นูรีฮันย์ ปุตะสา

243. นูรุลซาฮาด๊ะห์ ยูนุ๊

244. นูรุลฮุสนา ปารามัล

245. นูรุลฮูดา รัตนเยี่ยม

246. นูรูมา แวหะมะ

247. นูรูลฮูดา โต๊ะมีนา

248. โนซูรายา มะเย็ง

249. บัยญีนะ โตะสนิ

250. บัสรันดร์ ดาเลาะ

251. บาซีเราะห์ ดือเร๊ะ

252. บาฮารี สะมาแห

253. บีบีมารีนา อะลาม

254. บุคอรีย์ เจะกา

255. เบญจมา เจะโกะ

256. ปริญญา สาดีส

257. ปวีณา ลือแบซา

258. ปาริณดา มาปะ

259. ปาริตา หวังสอาด

260. พัตรา ตาหมาด

261. ฟัรซาน สะแมง

262. ฟาซีฮะ ดามะ

263. ฟาฎีลาฮ ดอเลาะ

264. ฟาฏิมะฮ์ ต่วนมีเด่น

265. ฟาติน ดาตู

266. ฟาตีมะห์ หะยีเด็น

267. ฟาตีห๊ะ มะบูยา

268. ฟาตีฮะ ลาโฮ๊ะยา

269. ฟารฮาน สาและ

270. ฟาร่าปาทาน

271. ฟารีซัน บือราเฮง

272. ฟารีดา สมานพิทักษ์

273. ฟารุก เจะโซะ

274. ฟาอีซะ และมะลี

275. ฟิรดาวซ์ ยี่งอ

276. ฟิรดาวส์ ลาเต๊ะ

277. ฟีรเดาส์ แมะ

278. เฟาซี สาและ

279. ไฟซอล สามะเด็ง

280. ภานุวัฒน์ อร่ามโชติ

281. มะรอซี ลีเมาะ

282. มะเสารี ดาดี

283. มัซฟูฟะห์ อับดุลเลาะ

284. มัรญาณ์ อาแว

285. มาซูวัน. ยะมิง

286. มารีนา มะยี

287. มารีนา สะนิ

288. มารียา มามะ

289. มาเรียม ดายี

290. มีนา โต๊ะมัน

291. มุดดัซซีร สลาตาโซะ

292. มุมีนะห์ โตะหลง

293. มุมีนะห์ สาเตาะ

294. มุลยานา ดะอุแม

295. มุสลิมะห์ โตะหลง

296. มูซ๊อฟฟัร มาจะ

297. มูนีเราะห์ ดอเลาะ

298. มูบีนา เจ๊ะเด็ง

299. มูฮัมมัดอัสลัม หะยีอาวัง

300. มูฮัมหมัด มะเซง

301. มูฮาหมัดซุรตาน อุเส็น

302. ยะห์ยา แวมามุ

303. ยัสมี ดาแวปูตะ

304. ยัสมีน โตะลู

305. ยัสมีน ลือแบลูวง

306. ยุพรี มะ

307. ยูลีธี ลิเก

308. รจพร ปริยวาทิต

309. รอมซียะห์ แวบือราเฮง

310. รอยฮาน สิเดะ

311. รออีซะห์ เลาะมาอะ

312. รอฮานา สาแล

313. ริสกี หมันหลี

314. รุชดียา แดงหวัง

315. รุซนานี จินารง

316. รุสนา ลาเตะ

317. รุสนานี การีมะ

318. รุสมานี คาเดร์

319. รุสมีณี เซะบากอ

320. รุสมีนี ลาเต๊ะ

321. รุสลัน เจะฮะ

322. รุสลัน มะ

323. รุสลาวาตี ไบเตะ

324. โรซีต้า หมัดสมัน

325. โรสลีน่า สุมาลี

326. ลิปิการ์ การิง

327. ลียานา เดะห์

328. ลุบนา นิยมเดชา

329. ลูฒร์ ยะภา

330. ไลลา โตะหลง

331. วรานันท์ สง่าบ้านโคก

332. วราวรรณ เหล่าทรงจิตร

333. วันซาฟิอี ดอแม

334. วันดี สะมะแอ

335. วันฟารีฮัน อารง

336. วานิดา ยือลาเเป

337. วีด๊าด มะสาและ

338. แวฟาตีมะฮ์ โตะอาแด

339. แววัซนี แวดือราแม

340. แวสุไรดา สาและ

341. แวอาอีซะฮ์ โตะอาแด

342. ศรวณีย์ อุดมเศรษฐ์

343. ศุภมินทร์ สะมะโด

344. สะวีย๊ะ. ตุดบัตร

345. สักรียา. หมัดสา

346. สารีนา หมาดทิ้ง

347. สุไรดา ดีเย๊าะ

348. สุไรนี แวกะจิ

349. สุไรยา มะหลี

350. สุลต่าน ต่วนดาโอะ

351. สุลัยญา หะยีหามะ

352. สุลัยฬา ตาเฮ

353. สุวรรณ สวนแก้ว

354. สุวาณี ตีเย๊าะ

355. สุวิมล เยรานี

356. สุฮัยณี มะแอ

357. สุไฮดา ลาเตะ

358. อซัม สาและ

359. อนัทตา บินหมาน

360. อนิสรา เกษา

361. อนุมัติ รัตนพันธ์

362. อภิสิทธิ์ อับดุลเร๊าะมัน

363. อรัช หลีเจริญ

364. อริศ หัสมา

365. อริษา สลามเต๊ะ

366. อะมานีย์ ระนี

367. อัจนา วะจิดี

368. อับดุลก็อฟฟาร บุระดาเลง

369. อับดุลเลาะ สาหลา

370. อับดุลเล๊าะห์ สะมะแอ

371. อับดุลฮันนาน มะหะมะ

372. อับดุลฮากีม น้อยทับทิม

373. อับดุลฮาดี เจ๊ะซอ

374. อับดุลฮาดี้ สะนิวา

375. อับดุลฮาลีม ตาเห

376. อับดุลฮาลีม มามะ

377. อัฟดรณ์ เจะโกะ

378. อัฟดุลย์ เจะโกะ

379. อัฟนาญ หะสาเมาะ

380. อัฟฟาน พาลีเขตต์

381. อัฟรออ์ จะปะกิยา

382. อัยดา สาแม

383. อัยมาน แลแม

384. อัลอลิศ หะยีอาแว

385. อัสมาศ แยนะ

386. อัหดาร์ สาแล

387. อาซีซ๊ะ ตุดบัตร

388. อาซีย๊ะห์ เงาะตาลี

389. อาดีละห์ รักสุชล

390. อาทิตยากามา

391. อานัส บือราเฮง

392. อานัส หะยีอารุณ

393. อานีตา วาแวนิ

394. อานีฟะ หะยีดอเลาะ

395. อาฟีฟะห์ ดือเร๊ะ

396. อามาณี อาแซบาก้า

397. อามาณีย์ ดือเระซอ

398. อามานี แสแลแม

399. อามีนะฮ์ ตาเย๊ะ

400. อามีนา วานิ

401. อามีนา อิตัน

402. อามีเน๊าะ อารง

403. อามียะ หนิหมะ

404. อามีร มูซอ

405. อามีร สาเมาะ

406. อามีรา จะปะกิยา

407. อามีเราะห์บินตียูซุฟ ดอเลาะ

408. อายีซ๊ะ โซะสะมะ

409. อายูซะห์ สาแม

410. อารัฟ แลรอซา

411. อาริณี ตะเอ

412. อารีนา จะสิติ

413. อารีนา แวกะจิ

414. อารีนา แวดอเลาะ

415. อารีนี ยูโซ๊ะ

416. อารีฟ

417. อารีฟา ยะโกะ

418. อารียา เจะมามะ

419. อาลัม อาแว

420. อาลียะห์ เจะอาลี

421. อาหะมะ บือราเฮง

422. อาอีชะ เสียมไหม

423. อาอีซะห์ หะมะ

424. อิดริส เหร่าหมัด

425. อิมรอน มือลี

426. อิลฟาน สะอิ

427. อิลหาม มะนะแล

428. อิลฮัม หะยียามา

429. อิฮซาน เจะแว

430. อีลฮัม เสะนุง

431. อีลฮัม ฮีแน

432. อุมมูกัลโสม สุระแม

433. อุลฟา ยูโซะ

434. อุลเวีย สามารถดี

435. ฮากีมะห์ ดือราแมง

436. ฮาเซ็ม การีแซ

437. ฮานาน สิเดะ

438. ฮานานี มุเสะ

439. ฮาปีซีย์ มามะ

440. ฮายาตี อาแว

441. ฮาริส ปาทาน

442. ฮารีซะห์ มีดามี

443. ฮาวา วังจันทร์

444. ฮาวาณี ดอเล๊าะ

445. ฮาวานี สาคอ

446. ฮุสณี สารง

447. ฮุสนา ดอเล๊าะ

448. ฮุสนา บูหัส

449. ฮูดา สะรีเดะ

450. ฮูสนา เจะเลาะ

451. เฮรามาน เจ๊ะดี

 

ป.ล. 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ให้นำบัตรที่สามารถยืนยันตัวท่านได้เพื่อมารับหนังสือหน้างาน ส่วนท่านใดที่มิอาจมาร่วมงานได้แต่มีความประสงค์ต้องการจะได้หนังสือขอให้ตัวแทนของท่านนำบัตรประชาชนหรือนำบัตรอะไรก็ตามที่สามารถยืนยันถึงการลงทะเบียนของท่านเพื่อรับหนังสือกลับไปได้เลย "หนังสือเราจะมอบกันภายในงานนี้เท่านั้นจะไม่มีการส่งพัสดุใดๆ ทั้งสิ้น" หากท่านที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้และไม่มีตัวแทนมาพร้อมบัตรที่ยืนยันถึงตัวท่านได้ก็จะเสียสิทธิในการได้หนังสือไป

ป.ล. 2 หากท่านมาลงทะเบียนหน้างานเกินบ่ายโมง เราจะไม่รับประกันที่นั่งของท่าน เพราะมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น กรุณาทำใจให้สบาย เพราะพวกเราบางส่วนอาจต้องนั่งพื้นฟังเสวนาร่วมกับทีมงานอีกหลายสิบคนที่เสียสละจะนั่งพื้นอยู่แล้ว (การได้นั่งพื้นข้างหน้าเวทีจะใกล้ชิดวิทยากรมากกว่าคนนั่งเก้าอี้)

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม