HopeNews รายงานกิจกรรมอบรม สุมหัวคนเก๋าๆ สร้างนักสื่อสารเยาวชนรุ่นใหม่ๆ

 

15 กค60  โครงการ workshop เพื่อทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Media Facilitator โครงการสื่อสารเพื่อสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี โดยโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ได้ดำเนินโครงการสื่อสารเพื่อสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานีภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการสันติวิธี ในจังหวัดชายแดนใต้(Local Engagement to Advocate for Peace: LEAP) โดยองค์กร Save the Children

เพื่อสร้างกระบวนการการสื่อสารสาธารณะผ่านสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมพัฒนา ศักยภาพด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อ เสริมทักษะด้านการจับประเด็นข่าวเพื่อการสื่อสารสันติภาพของเด็ก พร้อมทั้งขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายเด็กเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยจะมีการนำเสนอผลงาน กิจกรรม สร้างสรรค์ขององค์กรเครือข่ายเด็กผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการหรือการจัดกิจกรรมนั้นเด็ก จะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการปรึกษาหารือ ร่วมออกแบบกิจกรรม ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานและ ผลิตชิ้นงานข่าวเพื่อการสื่อสารธารณะด้วยตัวเอง โดยการอบรมครั้งแรกนี้ที่ห้องประชุมโรงแรมปารค์วิว เมืองปัตตานี มีวิทยากร อาจารย์คณะวิทยาการการสื่อสาร และนักสื่อมวลชนในพื้นที่มาเข้าร่วมให้ความรู้ด้วย

นายมูฮำหมัดอายุบ ปาทาน ประธานตัวแทนภาคประชาสังคมเปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ทำงานด้านการสื่อสารในภาวะขัดแย้งและความรุนแรงมาตลอด 13 ปี ได้เห็นความ ตื่นตัว การเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่มากขึ้น และเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะโลกการสื่อสารในปัจจุบันในด้านSocial media ทำให้เห็นปรากฏการณ์เรื่องราวใหม่ๆ สิ่งใหม่เกิดขึ้นมาก เป็นไปอย่างรวดเร็ว จะเห็นคนรุ่นใหม่ที่กลับมาลงพื้นที่บ้านเกิดสร้างสิ่งใหม่ๆในที่ได้หลากหลาย มากมาย เช่น ภาคธุรกิจมีนักธุรกิจรุ่นใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ มีหน่วยงานเยาวชนตั้งกลุ่ม ตั้งองค์กรร่วมมือจัดการขยะ มีการตั้งเยาวชนสภาเกษตรและการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และอื่นๆ แต่สิ่งเหล่านี้ยังถูกสื่อสารไปเท่าที่ควร เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่จึงต้องศึกษาเรียนรู้สร้างความเข้าใจในด้านการสื่อสาร ตลอดจนการใช้เครื่องมือ หรือช่องทางต่างๆที่มีอยู่จากแหล่งหน่วยงานต่างๆในพื้นที่และนอกพื้นที่

ในส่วนของนักสื่อสารรุ่นพี่นักวิชาการ และนักวิชาชีพในด้านสื่อต่างๆควรมาหนุนเสริมและช่วยผลักดัน ชี้แนะช่องทางสร้างเยาวชนให้เติบโตเข้าใจ การสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ต่อไปประเด็นเด็กๆในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้จะเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมากขึ้นจะเป็นtrend ที่น่าสนใจมากขึ้นแน่นอน

นายอริสมาน บืองาฉา นศชั้นมัธยมปีที่5จากโรงเรียนอัครศาสตร์ จ. นราธิวาส กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้มาร่วมอบรมในครั้งนี้ ในส่วนของทางโรงเรียนมีการจัดตั้งชมรมผลิตสื่อเป็นหนังสั้น สื่อให้กับนศ ในโรงเรียนและคนทั่วไป ในครั้งนี้ได้มาเรียนรู้มากขึ้นจากพี่ๆ อจ. และรุ่นพี่มืออาชีพต่างๆ หลังจากนี้มั่นใจว่าแน่นอนที่สุดจะนำความรู้ที่ได้และความสามารถที่มีทั้งหมดไปใช้ให้เกิดประโยชน์และหยิบยกประเด็นต่างๆที่น่าตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจ มากมาย ทุกเรื่องทุกด้าน ทั้งด้านวิถีวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นำไปสื่อสารออกไปให้กว้างยิ่งๆขึ้นครับ

 

หมายเหตุ : ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่ครั้งแรก เว็บไซต์ Hopenews.co.th