กลุ่มมุสลิมรักษ์สะอาดพร้อมอาสาช่วยเหลือผู้เเสวงบุญที่สนามบิน

 

กลุ่มมุสลิมรักษ์สะอาดพร้อมอาสาช่วยเหลือผู้เเสวงบุญที่สนามบิน

 

 

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา คุณอิสมาอีล หมัดอาด้ำ ในนามประธานกลุ่มมุสลิมรักษ์ความสะอาด พร้อมกรรมการชุดก่อตั้งนาย สมาน สมานพิทักษ์วงค์ อ.ไพศาล กาเหย็มได้เข้าร่วมประชุม การเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญฺ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในที่ประชุม มีศอบต. การท่าอากาศยานหาดใหญ่ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนเตรียมการอำนวยความสะดวก

     ซึ่งทางกลุ่มมุสลิมรักษ์ความสะอาด ได้มีโอกาสชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงยุทธศาสตร์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ แนวทางการทำงาน ประกาศเจตนารมณ์ของกลุ่มให้ที่ประชุมทราบอย่างชัดเจนและได้รายงานปัญหา จุดอ่อน จุดแข็งของงานฮัจย์สนามบินหาดใหญ่ เกี่ยวกับความสะอาดและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ควรนำมาแก้ไขเป็นข้อๆ ดังนี้

- เรื่องการบริการน้ำและเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดประจำรถสุขาให้สะอาดพร้อมใช้ได้ตลอดเวลา

- เสนอให้มีจุดบริการทางการแพทย์ ประจำเต๊นจุดที่พักญาติผู้มาส่งฮุจญาต

- เสนอให้มีชุดกู้ภัยกระจายตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้การดูแลอย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

- ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องความสะอาดผ่านช่องทางสื่อกรมประชาสัมพันธ์

 

ปธ.ที่ประชุมได้นำหารือในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาและบูรณาการ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที เพื่อให้การอำนวยความสะดวกทั่วถึงทั้งฮุจญาตและญาติผู้มาส่ง

 

จึงถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่หน่วยงานราชการเปิดโอกาสให้มีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมร่วมกัน

 

ท้ายนี้ขอขอบคุณท่านประธาน, ศอ.บต.,การท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ่าจังหวัดสงขลาที่ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมประชุม และอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมที่ผ่านมา

และขอขอบคุณคณะกรรมการชุดก่อตั้ง สมาชิก และผู้ร่วมอุดมการณ์ตลอดจนนักจิตอาสาทุกท่าน ทุกพื้นที่ ที่ร่วมมือกันทุ่มเททำงานกันอย่างจริงจัง จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคม ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมมุสลิมไทยในอนาคตต่อไป อย่างยั่งยืน

 

#กลุ่มมุสลิมรักษ์ความสะอาด #ประเทศไทย

#ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา

 

ที่มา  Ismail Mad-Adam