เอกสารรายงานการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้(The Peace Dialogue Process in Southern Border Province) (ภาษาไทย-อังกฤษ)