เปิดโลกการศึกษาวัฒนธรรมอิสลามอำเภอจะนะสู่สันติสุข

 

 

อำเภอจะนะ โดยท่านสุรินทร์ สุริยะวงค์ นายอำเภอจะนะ ได้กำหนดจัดโครงการ ประชารัฐร่วมใจ “เปิดโลกการศึกษาวัฒนธรรมอิสลามอำเภอจะนะสู่สันติสุข” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาส่งเสริมองค์การทางศาสนาทุกศาสนาเพื่อให้สถาบันทางศาสนาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจริยธรรมและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายสถานศึกษาของรัฐกับสถานศึกษาเอกชนเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ การทดสอบการกอรี  การประกวดขับร้องอนาซีด ระดับเยาวชน นักเรียน ขบวนพาเหรดของสถานศึกษา การจัดสุ้มนิทรรศการของโรงเรียน หน่วยงานต่างในพื้นที่ และพบกับ วงอนาซีดจากประเทสมาเลยเซีย "UNIC" ในคืนวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ที่่ว่าการอำเภอจะนะ