รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......19

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

สิบกว่าวันที่เหลือต่อแต่นี้

ต้องมุ่งมั่นค้นหาชึ่งความหมาย

ในคํ่าคืนที่มีคุณค่าอย่างมากมาย

ทุกอามาลทีทำผลบุญเท่าพันเดือน

ราตรีกาลแห่งอานุภาพ

สำหรับมุนษย์ชาติทีแสวงหา

ในบารากัตทีมีเหลือคณา

บนคุณค่าแห่งลัยละตุลก็อดที่เฝ้ารอ

บทดุอาที่ทุกคนเห็นได้ร้องขอ

ให้บรรเทาทุกบาปที่สะสม

ปิดประตูแห่งมันอย่าหมักหมม

บนการกระทำที่เคยชิน

ยังพระองค์ขอทรงให้ผองข้า

ได้สัมผัสกลิ่นไอคํ่าคืนแห่งอานุภาพ

ในลัยละตุลก็อดปีนี้ที่มีมา

สมดังเนี้ยตที่มุ่งหวังอย่างตั้งใจ/ฮ.ติ

อัลกุรอาน.....ชูเราะฮ์97

รอมฎอน......อัลกะรีม

บทที่.......19

ในภาพอาจจะมี ไฟ, กลางคืน และ เทียน

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......1

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......2

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......3

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......4

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......5

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......6

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......7

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......8

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......9

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......10

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......11

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......12

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......13

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......14

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......16

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......17

รอมฎอน...อัลกะรีม บทที่.......18