ขอเชิญส่งผลงานการประกวดสุนทรพจน์ หรือ คลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ส่งผลงานการประกวดสุนทรพจน์ หรือ คลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560 (3rd Olive Branch Awards 2017) ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์สันติภาพ”

เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกถึงบทบาทของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการสื่อสารสู่สาธารณะในประเด็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพ ในการจัดการกับความขัดแย้งและลดความรุนแรงอย่างสันติวิธี

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 13 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดและใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ เว็บไซต์:http://peacestudies.psu.ac.th หรือhttps://www.facebook.com/olivebranchips/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 9456 ,

0 7428 9465

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี ข้อความไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ