ที่นี่........ต.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

 

๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

ที่นี่........ต.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เรือเล็ก จับ ปลาใหญ่

พื้นที่..ที่มีความมั่นคงทางอาหาร

และปลอดสารพิษ

อัลฮัมดุลิลาล...........

ส่วนหนึ่งของทรัพยากรหน้าบ้าน

ปลาหลากหลายชนิด มากมาย

วันนี้ออกไป ๑๑ ไมล์ทะเล

ผลประโยชน์จากปะการังเทียม

และการบริหารจัดการทรัพยากร

โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน

เฝ้าระวัง การทำประมงด้วยเครื่องมือ

ที่ผิดกฎหมาย และเครื่องมือที่

ทำลายระบบนิเวศ วงจรชีวิตที่เป็น

ห่วงโซ่อาหารของทรัพยากรอย่าง

ร้ายแรงในเขตทะเลชายฝั่ง....

ส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรสัตว์น้ำต่างๆเริ่มกลับมา

ชมรมฯ สนับสนุนการทำประมงเชิง

อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร

และ พร้อมทำงานร่วมกับทุกๆ

หน่วยงาน เพื่อความยั่งยืนของ

ทรัพยากร

อย่า!!ทำลายที่นี่...ด้วย....

.....โรงไฟฟ้าถ่านหิน....

การพัฒนาที่แท้จริงต้องอยู่บนพื้นฐาน

ของทรัพยากรและวิถีชีวิตของชุมชน

การพัฒนาที่แท้จริงต้องไม่ทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หยุดทำลาย...ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง...ด้วย...โรงไฟฟ้าถ่านหิน

บทเรียน...คือข้อสรุป...ในวันนี้ว่า...

ถ่านหินสกปรก...และส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม