การสร้างนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

 

การสร้างนักวิทยาศาสตร์ฮาลาล

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

 

 

วิทยาศาสตร์ฮาลาลคือวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆที่ทำงานเพื่อมุ่งควบคุมหรือกำจัดสิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลามให้พ้นจากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆสำหรับผู้บริโภคมุสลิมหรือผู้ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล งานวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้ไม่ว่างานวิเคราะห์ งานพัฒนาระบบหรือมาตรฐาน งานวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทดแทนนับได้หมด คนที่มาเป็นนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม http://www.achaten-suisse.com/ เว้นแต่นักวิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการตรวจรับรองฮาลาลเท่านั้น

ทุกปีศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆจำนวนมากเข้ามาฝึกงานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล นอกจากนี้ยังรับอบรมผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับองค์กรศาสนาอิสลาม คนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมุสลิมมาจากหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง บางส่วนไม่ใช่มุสลิม การอบรมเป็นบริการสังคมสนับสนุนโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เคยคิดค่าใช้จ่าย งานบริการที่ศูนย์จัดขึ้นมีส่วนทำให้งานฮาลาลประเทศไทยได้รับการยกย่องไปทั่วโลกกระทั่งองค์การโอไอซียอมรับให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสถาบันมาตรฐานของโอไอซีเมื่อต้นปี 2017 ที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นพี่เลี้ยงขององค์กรรับรองฮาลาลหลายประเทศในโลก นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายนโยบายว่ามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

น่าเสียดายที่ความขัดแย้งภายในองค์กรศาสนาอิสลามที่เกิดขึ้นในบางจังหวัดเกิดอาการควบคุมไม่อยู่ลุกลามออกมาภายนอกส่งผลกระทบต่องานบริการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอีกบางสถาบันการศึกษา ทำให้กิจกรรมดีๆเช่นการพัฒนานักวิทยาศาสตร์ฮาลาลเช่นนี้และอีกหลายกิจกรรมอาจสะดุดลง จึงขอฝากสังคมมุสลิมให้ช่วยดูแลพวกเรากันเองหน่อย อย่าทำให้หน่วยงานที่มุ่งทำงานเพื่อผลประโยชน์ของมุสลิมและประเทศชาติโดยรวมได้รับผลกระทบเลย

ในภาพคือการอบรมนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลต้นแบบแก่นักศึกษาหลักสูตรเคมีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่เกิดขึ้นกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา