การสร้าง Spirit ของสายบุรี

2017-05-19 08:00
2017-05-21 18:00
 
 
 
 
 
#โปรแกรม
19 พ.ค 60 เ ฉ พ า ะ ช่ ว ง เ ช้ า
*****เปิดให้บุคคลภายนอกและผู้สนใจเข้าร่วมฟัง เสวนา Swot ชุดใหญ่
จากนักวิชการระดับประเทศ****
|
ช่วงที่ 1.
พบกับการนำเสนอ ภาพรวม (ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของเมืองสายบุรี)
โดยคุณอานัส พงค์ประเสริฐ
::ประธานกลุ่ม #SAIBURI_LOOKER::
|
ช่วงที่ 2.
อบรมปฏิบัติการ เรื่องการสร้าง Spirit เมืองสายบุรี
โดย คุณยุวดี คาดการณ์ไกล
::ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษามหานครและเมือง ม.รังสิต::
|
ช่วงที่ 3.
ถอดบทเรียนของการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองกับผลกระทบที่ตามมา
(เคสศึกษาเมืองคีรีวง นครศรีธรรมราช)
โดย คุณธวัช ลำพูศรี
::นักพัฒนาเมืองคีรีวง::
|
ช่วงที่ 4.
บรรยายเรื่อง แผนที่ FORD Mapping กับการพัฒนาเมือง
โดย อาจารย์ปาริชาติ อ่อนทิมวงค์
::นักวิชาการอิสระ::