การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปกครองระบอบประชาธิปไตย ประเทศไทยจะเรียนรู้วิธีปฏิบัติอันเป็นเลิศระดับสากลได้อย่างไร"

2017-05-09 09:00
2017-05-09 16:30