เวทีสาธารณะเรื่อง นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคทรัมป์กับความมั่นคงและสันติภาพในเอเชีย:มุมมองประเทศไทย อาเซียน และโลกมุสลิม

2017-05-12 13:00
2017-05-12 13:00

 

 

สถานวิจัยความขีดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการเสวนาทางวิชาการและเวทีสาธารณะเรื่อง นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคทรัมป์กับความมั่นคงและสันติภาพในเอเชีย:มุมมองประเทศไทย อาเซียน และโลกมุสลิม

Public Forum on Trump's Foreign Policy: The Impacts on Security and Peace in Asia and the Muslim World

 

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะองค์กรทางวิชาการเป็นคลังความคิด (Think Tank) เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยและส่งเสริมความรู้สันติภาพในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ ต้องการส่งเสริมความรู้ในสถานการณ์ความมั่นคงและสันติภาพของโลกที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ในประเทศและอาจจะมีผลต่อการแก้ปัญหาสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงจัดเวทีเสวนาทางวิชาการพัฒนาโครงการเสวนาทางวิชาการและเวทีสาธารณะเรื่อง"นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคทรัมป์กับความมั่นคงและสันติภาพในเอเชีย: มุมมองประเทศไทย อาเซียน และโลกมุสลิม" เพื่อให้นักวิชาการด้านความขัดแย้งและสันติภาพ ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและอาจารย์รวมทั้งภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรู้เหตุการณ์และมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ความมั่นคงและสันติภาพที่จะมีผลต่อภูมิภาคแห่งนี้

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องสถานการณ์ยุทธศาสตร์โลก เรื่องความมั่นคงและสันติภาพของโลกที่มีผลต่อสถานการณ์ในประเทศ

2. เพื่อเป็นคลังความคิด (Think Tank) เสนอแนวคิดในการวิเคราะห์นโยบายในปัจจุบันซึ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เพื่อเป็นเวทีสาธารณะและพื้นที่กลางแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เจ้าหน้า้ที่รัฐและภาคประชาสังคมในประเด็นที่เกี่ยวกับสันติภาพ

 

วิทยากร

Ernesto Braam, Regional Strategic Advisor for Southeast Asia, Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Singapore

Associate Professor Dr. Ahmet Ozturk, Department of Political Science, Istanbul University, Republic of Turkey. (Video Call)

Yasmin Sattar, Ph.d. Candidate, Department of Political Science, Istanbul University, Republic of Turkey.

Professor Dr. Thanet Apornsuwan, Thammasat University

Assistant Professor Dr. Srisompob Jitpiromsri, Center for Conflict Studies and Cultural Diversity, Prince of Songkla University, Moderator

 

-กำหนดการ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

13.00-16.30 น. ห้องประชุมชูเกียรติ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี