ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

2017-05-12 00:00
2017-05-12 23:59
 
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา
 
ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
ในปีการศึกษา 2560 นี้ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมูลนิธิ Gerda Henkel ประเทศเยอรมันนี เพื่อดาเนินโครงการวิจัยเรื่อง “Negotiating Development, Imagining Communities: Towards Local Solutions to Land Conflicts Among Ethnic Communities and State Authorities in Thailand” ซึ่งเป็นการศึกษาการเผชิญกับการพัฒนาของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ดาราอาง และชาวเล และปฏิบัติการของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เพื่อยืนยันสิทธิทางวัฒนธรรม ภายใต้ความขัดแย้งด้านการใช้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และทุน
นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิMellon ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อดาเนินโครงการวิจัยเรื่อง “Humanities across Borders: Asia and Africa in the World” โครงการวิจัยนี้มีพื้นที่ดาเนินการวิจัยในหลากหลายประเทศอาทิ ประเทศเมียนมาร์ บังคลาเทศ แอฟริกา อินเดีย ฮ่องกง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ท้องถิ่น/ชาติพันธุ์ นอกระบบการศึกษา แบบทางการ กรณีประเทศไทยเลือกศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
ภายใต้โครงการวิจัยนี้ มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจทาวิทยานิพนธ์ใน กลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 3 กลุ่มนี้ (กะเหรี่ยง ชาวเล และดาราอาง)
จานวนทุน 3 ทุน
 
คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
1. ทุนนี้สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในแขนงวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ต้องสามารถปฏิบัติงานสนามในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ชาวเล และดาราอาง และมี ความคล่องตัวในการเดินทางด้วยตนเอง
3. ตลอดการรับทุนนี้ จะต้องไม่ปฏิบัติงานรับค่าตอบแทนจากหน่วยงานอื่น
4. ต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.25
5. ต้องทางานร่วมกับอาจารย์ที่รับผิดชอบงานวิจัยทั้งสองโครงการ
6. หากผู้สมัครเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ดาราอาง หรือชาวเล หรือเป็นผู้ที่มีผลงานเกี่ยวกับ กลุ่มชาติพันธุ์ทั้งสามมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1.ทุนการศึกษากึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษา (เป็นเงินจานวนเงินทั้งสิ้น 60,000.- บาท) และค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 5,000.- บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี
2. โอกาสการแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยต่างชาติหรือนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการนี้
3. การสร้างเสริมประสบการณ์การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา และโอกาสการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์
วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://goo.gl/AmZNcN
ส่งเอกสารการสมัครมาที่ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 (คุณทรายทอง โพธิรัตน์)
วันเวลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
การคัดเลือก พิจารณาจากใบสมัครและการสอบสัมภาษณ์
ประกาศผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเหตุ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้ทุนแก่ผู้รับทุน หากผู้รับทุนขาดคุณสมบัติผู้รับทุนในข้อหนึ่งข้อใดในข้อ1-5 เมื่อยุติการให้ทุนแล้ว ผู้รับทุนจะต้องคืนทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ

 

ดาวน์โหลด

ใบประกาศให้ทุน

แบบขอรับทุน

 

AttachmentSize
prakaasaihthun.pdf97.52 KB
aebbkhrabthun.pdf277.26 KB