เสวนาพิเศษ ในหัวข้อ "ถอดบทเรียนการต่อสู้ทางการเมืองและการต่อสู้ในแนวทางสันติวิธีของชาวปาตานี"

2017-04-20 19:00
2017-04-20 22:00