ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสันติเสวนา เรื่อง “ผลกระทบจากนโยบายทรัมป์ต่อสถานการณ์โลกในมิติความเป็นหนึ่งเดียวและความขัดแย้ง”

2017-03-29 13:00
2017-03-29 16:30

 

 

สถาบันสันติศึกษาขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสันติเสวนา ปี 4 ครั้งที่ 2

เรื่อง “ผลกระทบจากนโยบายทรัมป์ต่อสถานการณ์โลกในมิติความเป็นหนึ่งเดียวและความขัดแย้ง”

 

ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

ณ ห้อง LRC1 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนผลกระทบจากนโยบายของโดนัล ทรัมป์ในมิติทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ทั้งต่อสถานการณ์โลกโดยรวมและต่อโลกมุสลิมและอิทธิพลของทรัมป์ต่อสื่อกระแสหลัก

 

ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

1. อาจารย์สุกรี บุญเทพ

หัวหน้าสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2. ดร.พิชญา บุญศรีรัตน์

อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. ดร.ศราวุฒิ อารีย์

รองผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่

อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5. อาจารย์ซากีย์ พิทักษ์คุมพล

อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/68V9VjWl32SX30GB2

 

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านทักษะสังคมวิชาการ จำนวน 3 หน่วยชั่วโมง

 

ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์สถาบันสันติศึกษา

http://peacestudies.psu.ac.th/ips/

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 9456