ประเด็น "ห้องเรียนสันติภาพในชุมชน" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

 

ประเด็น "ห้องเรียนสันติภาพในชุมชน" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017
ห้องเรียนสันติภาพในชุมชน
ในกลุ่มนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในชุดองค์ความรู้ที่เอื้อต่อเรื่องการสร้างสันติภาพ ชุมชนขาดความไว้วางใจต่อกัน ความคิดหรือมุมมองที่ต่างกันทำให้ขาดการแสวงหาเป้าหมายร่วม เวทีเรียนรู้ประเด็นสันติภาพมีน้อย ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำให้ขาดโอกาส พื้นที่เรียนรู้ไม่เอื้อต่อชุมชน ไม่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ความตระหนักและสนใจประเด็นสันติภาพมีน้อยเพราะคิดและรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว รวมถึงขาดความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานภาคีภาครัฐในการที่จะหนุนเสริมกระบวนการเรียนรู้ประเด็นสันติภาพแก่ชุมชนอย่างจริงจัง เป็นต้น
เป้าหมายในระยะเวลา 3 ปีของกลุ่มนี้ คือ มีห้องเรียนสันติภาพชุมชนในทุกชุมชนเพื่อการศึกษาเรียนรู้ประเด็นสันติภาพที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่จริง และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในการเปลี่ยนผ่านของสถานการณ์ความขัดแย้ง
ข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มนี้คือ ให้รัฐบาลกำหนดเป็นวาระชายแดนใต้ ในเรื่องที่จะให้มีและหนุนเสริมห้องเรียนสันติภาพในพื้นที่และสถานศึกษา


........................................
หมายเหตุ : ข้างต้นเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็น "ห้องเรียนสันติภาพในชุมชน" และเตรียมพบกับข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์ได้ในงาน "สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017" วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 "พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ"

จาก LOGO สู่ CONCEPT Pa(t)tani Peace Assembly 2017 สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

ประเด็น "พื้นที่สาธารณะปลอดภัย" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

ประเด็น "เด็กและเยาวชน" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

ประเด็น "ความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017