ประเด็น "ความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

ประเด็น "ความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

ความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นนี้เคยได้รับการโหวตมาเป็นอันดับที่ 1 ในเวที Mapping CSOs เมื่อปีที่ผ่านมาจาก 5 ประเด็นเร่งด่วนในการหนุนเสริมสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี โดยในวงย่อยของกลุ่มนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน เช่น แรงงานภาคการเกษตรและการประมงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การผลิตของคนในพื้นที่ไม่เพียงพอ อาหารมีราคาสูง นายทุนครองตลาด เป็นต้น
เป้าหมายที่อยากเห็นในระยะเวลา 3 ปีคือ การสร้างเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ และอยากเห็นนโยบายของรัฐที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ และแนวทางการดำเนินงานก็คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์ เช่น การอบรมทั่วไป อบรมในสถาบันการศึกษา รณรงค์สร้างจิตสำนึกของการบริโภค เป็นต้น
ข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มนี้ คือ ประกาศให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการเกษตรอินทรีย์ โดยการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
...................................
หมายเหตุ : ข้างต้นเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็น "ความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม" และเตรียมพบกับข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์ได้ในงาน "สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017" วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 "พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ"

จาก LOGO สู่ CONCEPT Pa(t)tani Peace Assembly 2017 สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

ประเด็น "พื้นที่สาธารณะปลอดภัย" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

ประเด็น "เด็กและเยาวชน" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017