ขอเชิญร่วมประกวดไอเดียออกแบบแอปพลิเคชั่นมือถือ

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

การประกวดออกแบบแอปพลิเคชั่น “นวัตกรรม halal digital”

ประกวดออกแบบแอปพลิเคชั่น นักเรียน นักศึกษาที่กำลังระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ 
ผู้ประกวดต้องจัดทำ และส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ หรือ Proposal (.pdf) โดยมีรายละเอียดหัวข้อของ Proposal 3 ด้าน ได้แก่
1. ข้อมูลผู้ประกวด (รายชื่อผู้ร่วมทีม ผู้ติดต่อ ที่อยู่ที่ติดต่อได้)
2. ข้อมูลผลงาน (ชื่อผลงาน) (ระบุเลือกว่าใช้ชุดข้อมูลจาก data.go.th หรือไม่)
3. แผนงาน ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา, วัตถุประสงค,์ สมมติฐานของการพัฒนา, ขอบเขตของการพัฒนา, ระยะเวลาและแผนการดำเนินการ, รายละเอียดของการพัฒนา , องค์ประกอบ/โครงสร้างพื้นฐาน หรือสถาปัตยกรรม ของระบบสารสนเทศที่จะพัฒนา (เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้ และโครงสร้างข้อมูล เช่น เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา), เครื่องมือที่ใช้ทดสอบการใช้งาน, รายละเอียดโปรแกรม ที่จะพัฒนา (Software Specification), แผนงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ การวิเคราะห์หรือแผนการตลาด การวิเคราะห์คู่แข่งขัน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์แผนการเงิน , ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2. รอบชิงชนะเลิศ หรือ รอบนำเสนอ Prototype

ระยะเวลาดำเนินการ
- รับสมัครข้อเสนอแอปพลิเคชั่น วันนี้ –15 เมษายน 2560
- ประกาศรายชื่อแอปพลิเคชั่น ที่ผ่านการคัดเลือก 19 เมษายน 2560
- ประกวดการออกแบบแอปพลิเคชั่น 28-30 เมษายน 2560

สิทธิประโยชน์ 
-รางวัลชนะเลิศได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น 25,000 บาท

ติดต่อ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานปัตตานี 
300/80 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
สอบถามเพิ่มเติม 073-333604 หรือ 0896554654

รายละเอียดโครงการ
https://drive.google.com/open…

ใบสมัคร 
https://drive.google.com/open…