รายงานกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ฉบับที่ 1 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

 

รายงานกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ฉบับที่ 1

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

รายงานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
[ภาษาไทย]
Thailand's ICCPR Report
[English version]

DOWNLOAD

DOWNLOAD

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ประเด็นคำถามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (List of Issues) [English] [ภาษาไทย] - 28 เมษายน 2548
  • ข้อเสนแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Concluding Observations) [English] [ภาษาไทย] - 8 กรกฎาคม 2548
  • บันทึกสรุปการรายงาน ICCPR ของประเทศไทยต่อที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ [English] - 19 กรกฎาคม 2548
  • รายงานเพิ่มเติมของประเทศไทยที่มีต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ [English] - 2 ตุลาคม 2549

ข้อมูลเพิ่มเติม

AttachmentSize
thailand_iccpr_countryreport_01_en.pdf504.68 KB
thailand_iccpr_01_concluding_obsevations_th.pdf135.89 KB
list_of_issues_thailand_iccpr_report.pdf17.26 KB
thailand_iccpr_01_concluding_observations_en.pdf68.01 KB
summary_record_thailand_iccpr_01.pdf42.48 KB
additional_thailand_iccpr_01_report.pdf1.5 MB