Issues

DeepSouthWatch
บทเรียนจากกรณีปาเลสไตน์ในมุมมองของ ‘โนอาห์ ซาลาเมห์’ ผู้ที่เป็นทั้งนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการชาวปาเลสไตน์ ซึ่งทุกวันนี้ยังคงมีสถานะเป็นผู้อพยพลี้ภัย ถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นหนึ่งในบทเรียนที่มีมุมมองเชิงเปรียบเทียบกับกรณีอื่นๆ อีก 8 กรณี ซึ่งจะบรรจุอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อ 'บทเรียนสันติภาพ: เรียนรู้กระบวนการสันติภาพในประสบการณ์ความขัดแย้งร่วมสมัย' (ภาษาไทย) และ 'Experiences of Peacebuilding: Learning the Peace Processes in Contemporary Conflicts' (ภาษาอังกฤษ) ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงที่ปะทุขึ้นที่กาซ่าในขณะนี้น่าจะโน้มน้าวให้เราคิดถึงบทเรียนในการพยายามแสวงหาหนทางในการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพในชายแดนใต้/ปาตานีด้วยเช่นกัน
DeepSouthWatch
ในบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่เรียงความเป็นจริงที่ยากจะยอมรับได้โดยง่ายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี การก่อความไม่สงบและการปราบปราการก่อความไม่สงบได้สร้างลักษณะเฉพาะของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรัง ไม่แน่นอน และน่าอึดอัดใจขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ในหนึ่งทศวรรษของความขัดแย้งดังกล่าวก็ประกอบสร้างสิ่งที่เรียกว่า 'แรงถ่วงดุลภายใน' ให้กระจ่างชัดขึ้นทุกที สิ่งนี้ยืนยันว่าการแสวงหาทางออกด้วยวิธีการอันสันตินั้นจำเป็นต้องยึดมั่นกับการขยายพื้นที่ทางการเมืองให้กับทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้