ปฏิทินกิจกรรม

« Thursday July 13, 2017 »
Thu
Start: 2017-07-13 00:00
End: 2017-07-13 18:30

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ ส่งผลงานการประกวดสุนทรพจน์ หรือ คลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560 (3rd Olive Branch Awards 2017) ในหัวข้อ “เมล็ดพันธุ์สันติภาพ”

เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกถึงบทบาทของตนเองต่อการมีส่วนร่วมในการสื่อสารสู่สาธารณะในประเด็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพ ในการจัดการกับความขัดแย้งและลดความรุนแรงอย่างสันติวิธี