ปฏิทินกิจกรรม

« Friday May 12, 2017 »
Fri
Start: 2017-05-12 00:00
End: 2017-05-12 23:59
 
ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา
 
ทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
ในปีการศึกษา 2560 นี้ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมูลนิธิ Gerda Henkel ประเทศเยอรมันนี เพื่อดาเนินโครงการวิจัยเรื่อง “Negotiating Development, Imagining Communities: Towards Local Solutions to Land Conflict
Start: 2017-05-12 13:00
End: 2017-05-12 13:00

 

 

สถานวิจัยความขีดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการเสวนาทางวิชาการและเวทีสาธารณะเรื่อง นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคทรัมป์กับความมั่นคงและสันติภาพในเอเชีย:มุมมองประเทศไทย อาเซียน และโลกมุสลิม