ปฏิทินกิจกรรม

« Friday April 07, 2017 »
Fri
Start: 2017-04-07 08:00
End: 2017-04-07 13:00

                                         

เสวนา เรื่อง ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับความปรองดองในสังคมไทย

วันที่ 7 เมษายน 2560  เวลา  08.00 ถึง .13.00 น.

ณ ห้องประชุม ดีพัค ซีเจ ฮอลล์   อาคารศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย