ปฏิทินกิจกรรม

Tuesday April 04, 2017
Wednesday April 05, 2017
Thursday April 06, 2017
Friday April 07, 2017
Start: 2017-04-07 08:00
End: 2017-04-07 13:00

                                         

เสวนา เรื่อง ความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านกับความปรองดองในสังคมไทย

วันที่ 7 เมษายน 2560  เวลา  08.00 ถึง .13.00 น.

ณ ห้องประชุม ดีพัค ซีเจ ฮอลล์   อาคารศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Saturday April 08, 2017
Sunday April 09, 2017
Monday April 10, 2017
Tuesday April 11, 2017
Wednesday April 12, 2017
Thursday April 13, 2017
Friday April 14, 2017
Saturday April 15, 2017
Sunday April 16, 2017
Monday April 17, 2017
Tuesday April 18, 2017
Wednesday April 19, 2017
Thursday April 20, 2017
Friday April 21, 2017
Saturday April 22, 2017
Start: 2017-04-22 10:00
End: 2017-04-22 22:00

 

Start: 2017-04-22 16:30
End: 2017-04-22 18:30

 

เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา

“(Un)Managing the Refugee Crisis in Southeast Asia?”

วันที่ 22  เมษายน 2560 (เสาร์) เวลา 16.30 – 18.30 น.

ณ องค์กร SEA Junction ห้อง  408 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

Sunday April 23, 2017
Monday April 24, 2017
Tuesday April 25, 2017
Start: 2017-04-25 19:00
End: 2017-04-25 22:00

 

Wednesday April 26, 2017
Thursday April 27, 2017
Start: 2017-04-27 08:00

 

 

กำหนดการ

โครงการการนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่น

แบบมีส่วนร่วม : กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Friday April 28, 2017

 

 

กำหนดการ

โครงการการนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่น

แบบมีส่วนร่วม : กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Saturday April 29, 2017
Start: 2017-04-27 08:00
End: 2017-04-29 17:59

 

 

กำหนดการ

โครงการการนำเสนอบทเรียนการสร้างสันติสุข 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้กรอบการพัฒนาท้องถิ่น

แบบมีส่วนร่วม : กระบวนทัศน์หลักประชารัฐ ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Sunday April 30, 2017
Monday May 01, 2017
Tuesday May 02, 2017
Wednesday May 03, 2017
Thursday May 04, 2017