ประเด็น "การสื่อสารสาธารณะ" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน

 

ประเด็น "การสื่อสารสาธารณะ" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017
การสื่อสารสาธารณะ
กลุ่มนี้ได้พูดถึงสถานการณ์ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน เช่น ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มสื่อกับเครือข่ายในพื้นที่ทำให้ไม่ทราบความเคลื่อนไหวต่างๆขององค์กรเครือข่ายที่สามารถนำมาช่วยสื่อสารผ่านสื่อได้ ขาดการเรียนรู้เรื่องการสื่อสารเพื่อสันติภาพ ยังไม่มี TV ชุมชน เป็นต้น

เป้าหมายในระยะเวลา 3 ปี คือ การมีนักสื่อสารมืออาชีพที่เพิ่มมากขึ้น การมีเครือข่ายนักสื่อสารชายแดนใต้ มีเวทีฝึกอบรมเทคนิคเรื่องการสื่อสารเพื่อสันติภาพแก่นักสื่อสารชายแดนใต้ เกิด TV ชุมชนชายแดนใต้เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านการสื่อสารให้คนชายแดนใต้ทุกด้าน

ข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มนี้ คือ จัดตั้งกองทุนนักสื่อสารสันติภาพ/สันติสุขชายแดนใต้ นำร่อง TV ชุมชนชายแดนใต้ และสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ด้านการสื่อสารชายแดนใต้
......................................
หมายเหตุ : ข้างต้นเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประเด็น "การสื่อสารสาธารณะ" และเตรียมพบกับข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับสมบูรณ์ได้ในงาน "สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017" วันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 "พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ"

จาก LOGO สู่ CONCEPT Pa(t)tani Peace Assembly 2017 สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

ประเด็น "พื้นที่สาธารณะปลอดภัย" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

ประเด็น "เด็กและเยาวชน" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

ประเด็น "ความมั่นคงทางอาหารและสิ่งแวดล้อม" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017

ประเด็น "ห้องเรียนสันติภาพในชุมชน" สมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017