• strict warning: Declaration of views_handler_field_user::init() should be compatible with views_handler_field::init(&$view, $options) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_field_user.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_field_user::options_form() should be compatible with views_handler_field::options_form(&$form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_field_user.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_user_name::value_form() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::value_form(&$form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_filter_user_name.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_user_name::value_submit() should be compatible with views_handler_filter_in_operator::value_submit($form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_filter_user_name.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_user_name::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_filter_user_name.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_user_name::exposed_validate() should be compatible with views_handler::exposed_validate(&$form, &$form_state) in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/modules/user/views_handler_filter_user_name.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/admin/web/deepsouthwatch.org/public_html/sites/default/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Archives

เอกสารประกอบการเสวนา "ที่ทางภาษามลายูในโลกการสื่อสาร" (بهاس ملايو دالم عالم كومونيكاسي)
سيناران (Sinaran) - หนังสือพิมพ์ซีนารัน
รวมรายงานชุด “ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี” โดย DSJ
รายงาน "สนทนาชายแดนใต้/ปาตานี: บทสังเคราะห์จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความขัดแย้ง (ครั้งที่ 1-5)"
เอกสาร "ทางเลือกกลางไฟใต้: เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?"
แผนงานเวทีนโยบายสาธารณะ "ชายแดนใต้จัดการตนเอง"
เอกสารประกอบวงสนทนานานาชาติ "กระบวนการสันติภาพปาตานีในบริบทอาเซียน"
ปัตตานีมหานคร: รูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ... (ร่างที่สอง) และรายละเอียดการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ... และรายละเอียดการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
วารสารรูสมิแล (ฉบับเดือนมกราคม - เมษายน 2555) "การเมืองเรื่องฮิญาบ: จากเคมบริดจ์ ไคโร ถึงราชภัฏยะลา"
หนังสือ - เสียงท้าทายจากกัมปง รวมข้อเสนอและข้อถกเถียงอันหลากหลายเพื่อปูทางสู่สันติภาพ (โดย เครือข่ายประชาหารือสู่สันติภาพชายแดนใต้)
รายงานศึกษา "สันติธานี วิถีวัฒนธรรมสู่สันติสุขชายแดนใต้"
จดหมายเปิดผนึกถึงผู้แทนองค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) จากเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาและประชาสังคมเพื่อสันติภาพปาตานี
แผนผังฐานข้อมูลองค์กรประชาสังคมในชายแดนใต้ (ฉบับปรับปรุง 30 เมษายน 2555)
รายงานวิจัย "การสร้างความปรองดองแห่งชาติ" โดย สถาบันพระปกเกล้า
กระบวนการสร้างสันติภาพในอาเจะห์ (Making Peace: Ahtisaari and Aceh)
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557
วารสารรุไบยาต ฉบับว่าด้วย "สภาวะความเป็นสมัยใหม่อันแตกกระจาย: การค้นหาประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมปาตานี" (ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554)
(ร่าง) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. .... (ฉบับนำเสนอวันที่ 10 ธันวาคม 2554)