“ค่ายงานเขียนสีสันสันติภาพ” เวทีสร้างสรรค์เยาวชนใช้งานเขียนสื่อสารสร้างสันติภาพ

เยาวชน 60 คน เข้าค่ายสร้างสรรค์งานเขียนสีสันสันติภาพ มีนักเขียนรางวัลซีไรต์ร่วมเป็นวิทยากร เสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการสร้างและรักษาสันติภาพสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานเขียนกับการสร้างสันติภาพในสังคม จึงจัด “โครงการค่ายสร้างสรรค์งานเขียน: สีสันสันติภาพ” ขึ้นในวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ที่ลำปำรีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเยาวชน นักเรียน นักศึกษาจำนวน 60 คน เพื่อให้เยาวชนได้ใช้ความสามารถทางการเขียนในรูปแบบต่างๆ ในการนำเสนอแนวคิด อุดมการณ์ มุมมอง ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสันติภาพ นอกจากตนเองได้ตระหนักในความสำคัญของสันติภาพแล้ว งานเขียนของเยาวชนก็ได้มีส่วนเป็นพลังในการปลุกเร้าคนในสังคมให้สนใจและเข้าใจในสันติภาพด้วย

ค่ายสร้างสรรค์งานเขียนสีสันสันติภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมได้มีทักษะความรู้ทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ฝึกในความคิดจินตนาการที่ดีเพื่อให้เยาวชนได้นำเสนอแนวคิด ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสันติภาพโดยใช้ศิลปะทางการเขียนในการสื่อสารเรื่องราวของตนเองสู่สังคม และเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญของสันติภาพว่ามันคืออะไรและรู้จักใช้งานเขียนเป็นเครื่องมือในการสร้างและรักษาสันติภาพ

สำหรับวิทยากรที่มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักคือ คุณจเด็จ กำจรเดช นักเขียนรางวัลซีไรต์ คุณจำลอง ฝั่งชลจิตร นักเขียนรางวัลรพีพร คุณปรเมศวร์ กาแก้ว กวี/นักเขียนรางวัลมติชนอะวอร์ด ผศ.อภิชาติ จันทร์แดง อาจารย์สถาบันสันติศึกษา มอ. กวีรางวัลพานแว่นฟ้า และนักเขียนรางวัลเซเว่นบุคส์อะวอร์ด