นักศึกษาหญิง JISDA คว้าชัยสุนทรพจน์ภาษามลายู คว้าสิทธิแข่งขันระดับนานาชาติที่มาเลเซีย

นักศึกษาหญิง Jamiah Syekh Daud Al-Fathoni (Jisda) คว้าชัยการแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายู คว้าสิทธิไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซียช่วงต้นเดือนเมษายน 2560

19 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERKASA) ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี สถาบันภาษามลายูไทยแลนด์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ร่วมกับ PERKASA จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายูประจำปี 2560

การแข่งขันสุนทรพจน์มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่งเสริมการใช้ภาษามลายูให้เป็นภาษาหลักในประชาคมอาเซียน และที่สำคัญผู้ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 จะเข้าแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซียในช่วงต้นเดือนเมษายน 2560 ซึ่งมีการชิงชัยเงินรางวัล $10,000 (347,100 บาท)  พร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

ผลการประกวด ผู้ชนะเลิศอับดับที่ 1.ได้แก่ Nadeeyah Abdulrrasyid จากวิทยาลัย  Jamiah Syekh Daud Al-Fathoni (Jisda) ชนะเลิศอันดับที่ 2. Solahuddin Abdulrawi จากสถาบัน Kolej Pendidikan Islam Perkasa 

ทั้งนี้ตั้งแต่ 2557- 2559 ที่ผ่านมาที่ประเทศไทยส่งตัวแทนเข้าไปประกวดการสุนทรพจน์ภาษามลายูระดับนานาที่ประเทศมาเลเซียซึ่งมีผู้ที่เข้าร่วมประกวดจาก 80 ประเทศทั่วโลก ปรากฏว่า ทั้ง 3 ปีที่ผ่านมาตัวแทนของประเทศไทยคว้าชัยอันดับที่ 3 พร้อมเงินรางวัล $ 3,000 (104,130 บาท) และโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์พื้นที่แห่งนี้ให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา เศรษฐกิจ ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้เพื่อคืนวิถีชีวิตอันสงบสุข ดีงาม ภายใต้หลักการของศาสนาและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพี่น้องประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ทั้งนี้โดยการจับมือร่วมกันทำงานภายใต้การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานศึกษาในระดับต่างๆที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ภาษาและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ที่มีอัตลักษณ์ที่ดียิ่ง เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างไว้ให้คนรุ่นหลังสืบทอดและสร้างคุณค่าต่อพื้นที่นี้ตลอดมา