Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

November 2009
Event Day Date Time Link
รายการทีวีไทย (ThaiPBS): สิทธิ...วิวาทะ ตอนที่สอง “กฎหมายพิเศษ...สำหรับใคร” Thursday November 12, 2009 10:05
ดูหนังฟิลิปปินส์: Bagong Buwan ในเทศกาลภาพยนต์อุษาคเนย์ที่ มธ.ท่าพระจันทร์ Saturday November 7, 2009 13:00
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนยุทธศาสตร์ผู้หญิงกับการสร้างสันติสุขภาคใต้" Saturday November 7, 2009 08:30
เวทีระดมความคิด "มุมมองในการสร้างความมั่นคงของชีวิตและสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้" Friday November 6, 2009 09:00
ศุกร์เสวนาหัวข้อ "การต่อรองทางพื้นที่วัฒนธรรม" Friday November 6, 2009 09:00
ประชุมวิชาการ “ความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ:การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย” Thursday November 5, 2009 13:00
เสวนา "นโยบายสหรัฐต่อพม่า" โดย นายสก็อต มาร์เซียล Thursday November 5, 2009 11:00
รายงานการทีวีไทย (ThaiPBS): สิทธิ...วิวาทะ ตอนที่หนึ่ง “มาตรา 67...ตีความเพื่อใคร” Thursday November 5, 2009 10:05
October 2009
Event Day Date Time Link
โครงการมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ Wednesday October 28, 2009 15:02
มหกรรมสืบสานวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กำหนดการล่าสุด) Wednesday October 28, 2009 09:30
เสวนาหาสันติภาพ “เสียงเพรียกถึงใบขวาน: สิทธิมนุษยชนที่เหลี่ยมล้ำในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” Tuesday October 27, 2009 13:00
ศาสนาเพื่อสันติภาพ: บทบาทของผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ Monday October 26, 2009 15:00
Young Researchers’ Forum on Islam in Southeast Asia: Views from Within Sunday October 25, 2009 20:34
งานรำลึก 5 ปี โศกนาฏกรรมตากใบ “5 ปีตากใบ 6 ปีความรุนแรงชายแดนใต้ ประเทศไทยยังคงสูญเสีย” Sunday October 25, 2009 09:00
เสวนา "บนเส้นทางแห่งความยุติธรรมรำลึก ๕ ปี กรณีกรือเซะ ตากใบ" Saturday October 24, 2009 09:00
ประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว เรื่อง มิติทางปรัชญาและวัฒนธรรมของการสร้างสันติภาพ Wednesday October 21, 2009 08:30
เสวนาวิชาการ "มุมมองทางกฎหมาย กรณีไต่สวนการตายคดีตากใบ" Saturday October 17, 2009 08:30
The ASEAN NGO Meeting “ประชาชน ASEAN ร่วมร้องเรียกหาความยุติธรรมและสันติภาพ” Friday October 16, 2009 09:00
เสวนาระดมความเห็น “สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของรัฐในสถานการณ์ความขัดแย้ง” Thursday October 15, 2009 08:30
บรรยายสาธารณะ "อัตลักษณ์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาจากวัดไทยในตุมปัต รัฐกลันตัน มาเลเซีย" Wednesday October 14, 2009 13:00