Activities Calendar || ปฏิทินกิจกรรม

December 2017
Event Day Date Time Link
ขอเชิญร่วมฟังเสวนา "ONE PIECE ความขัดแย้ง ความหลากหลาย สันติภาพ" Thursday December 28, 2017 19:30
เชิญเข้าร่วมเสวนาเวทีชาวบ้าน “อนาคตชายแดนใต้สู่ประชาคมอาเซียน” [The Future of Deepsouth to ASEAN Community] Wednesday December 27, 2017 08:00
เวทีนำเสนอผลงาน "ตัวตนและบทบาทประชาสังคมชายแดนใต้" Saturday December 23, 2017 09:00
ขอเชิญชาวชายแดนใต้นัดรวมพลครั้งใหญ่เพื่อปกป้องอัลอักศอ Friday December 22, 2017 13:00
กำหนดการ ประชุม/นำเสนอโครงร่างโครงการวิจัยชุด "พินิจมุสลิมในสังคมไทยในช่วงเปลี่ยนผ่าน" Friday December 22, 2017 09:00
งานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ประวัติศาสตร์สยาม-ปาตานี (ปัตตานี) : กรณีศึกษาเอ็นร้อยหวาย Thursday December 21, 2017 13:00
พิธีรำลึกถึงศาสตราจารย์ ดร. โรเบิรต อัลบริตตัน: นักรัฐศาสตร์อเมริกันและคุณูปการทางวิชาการต่อชายแดนใต้ Friday December 15, 2017 13:30
งานประชุมใหญ่ ยมท. ประจำปี 2560 หัวข้อเสวนา "มองหาความหวังในโลกมุสลิม" Sunday December 10, 2017 13:00
ขอเรียนเชิญร่วมงาน "มหกรรมนิทรรศการเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล" Sunday December 10, 2017 08:30
งานเสวนา "บทบาทคนนอกพื้นที่ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้" (The Outsiders’ Role for Peace in the South) Wednesday December 6, 2017 09:00
เสวนา บทบาทคนนอกพื้นที่ต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้ Wednesday December 6, 2017 08:30
ประกาศ ศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และมาลาเรียในชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่โครงการยับยั้งมาลาเรียในชุมชน Wednesday December 6, 2017 08:30
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 "ร่วมกันเดินบนเส้นทางสู่สันติชายแดนใต้" Saturday December 2, 2017 08:00
November 2017
Event Day Date Time Link
ขอเชิญชวนเข้าร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ รัฐ - ลัก - 'ลักษณ์ พหุวัฒนธรรมในบริบทความรุนแรง Tuesday November 28, 2017 08:30
เสวนาวิชาการ "ซาอุฯ Game of Thrones กับตะวันออกกลาง Winds of change" Friday November 24, 2017 14:00
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ หัวข้อ หนังสือเปลี่ยนเรื่องราว Wednesday November 22, 2017 19:45
เชิญชวนรวมกิจกรรม "ปูเสื่อแลกหนังสือ" Wednesday November 22, 2017 19:30
โครงการสัมมนาวิชาการ "พื้นที่กลางทางความรู้ในงานสังคมสงเคราะห์กับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" Wednesday November 22, 2017 08:00
โครงการ “การรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ครั้งที่ 3 : Child Rights Day 2017/Hak Hak Anak” Sunday November 19, 2017 09:00
เชิญชมการถ่ายทอดสดเสวนา : Patani Update Forum หัวข้อ : สถานการณ์โลกกับพลวัตการเปลี่ยนผ่านของยุโรป Saturday November 18, 2017 13:00