chalita's blog

ออแฆกำปง - 2017-08-14 08:03

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาครั้งที่ 13 ที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีเวทีเสวนาโต๊ะกลมเวทีหนึ่งที่น่าสนใจ หัวข้อ “การบ่มเพาะตนเพื่อเป็น ‘มุสลิมที่ดี’ และการแสวงหา ‘ชีวิตที่ดีกว่า’ ผ่านการศึกษาแบบเป็นทางการ: การดิ้นรนและการริเริ่มสร้างสรรค์ในด้านการศึกษาของชาวมลายูมุสลิมชายแดนใต้” ซึ่งประชาไทได้สรุปความมาถ่ายทอดต่อแก่ผู้สนใจในวงกว้าง เนื้อหาของการเสวนาโต๊ะกลมนี้ประกอบด้วย 2 ตอน ตอนนี้เป็นตอนจบ สามารถอ่านเนื้อหาในตอนแรกและรับชมคลิปการเสวนาได้ที่ http://www.prachatai3.info/journal/2017/08/72647 หรือ http://dee

ออแฆกำปง - 2017-08-03 23:20
ออแฆกำปง - 2016-10-26 01:19

การเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างระบบนิเวศน์และทรัพยากรธรรมชาติกับสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้จำเป็นต้องไปให้พ้นจากการสร้างคู่ตรงข้ามระหว่างแนวคิดแบบ “มนุษย์พนาผู้รักษาระบบนิเวศน์” (ecological noble savage) และ  “มนุษย์พนาผู้ไม่นำพาต่อระบบนิเวศน์” (ecological ignoble savage) แนวคิดแบบแรกมองชาวมาเลย์มุสลิมอย่างหยุดนิ่งตายตัว ว่าเป็นชุมชนที่มีการเกาะเกี่ยวกันแน่นแฟ้นมาแต่อดีต มีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ เคารพรักษาธรรมชาติ และสามารถพึ่งตนเองได้ด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้โดยมีศาสนาเป็นเครื่องนำทาง  ขณะที่แนวคิดแบบหลังกลับมองในทิศทางตรงกันข้ามโ