กำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วย “การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง, การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสาร ในการแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้ง”

2017-01-24 08:00
2017-01-26 15:00

For english, click here

ร่างกำหนดการ

การประชุมวิชาการนานาชาติ

 

การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง, การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสาร

ในการแปลงเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแย้ง

Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation (PNC2017)

วันที่ 24-26 มกราคม 2560

ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

www.pnc2017.com

 

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560

เวลา กำหนดการ สถานที่
  08.00 – 09.00 ลงทะเบียน  ลานชั้น 1
09.00 – 09.10 วีดีทัศน์นำแนะนำการประชุม PNC 2017 หอประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร
09.10 – 09.30 พิธีเปิดการประชุม/กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
09.30 – 10.00

ปาฐกถาพิเศษ (1) หัวข้อ
“ความท้าทายและบทเรียนในการแปรเปลี่ยนสู่แนวทางการเมืองในความขัดแย้งด้วยกำลังอาวุธ”

โดย Harn Yawnghwe
Executive Director of Euro-Burma Office

10.00 – 10.30

ปาฐกถาพิเศษ (2) หัวข้อ “ภาวะผู้นำ เจตนารมณ์ทางการเมือง และ EQ - ความรู้ของกลุ่มติดอาวุธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

โดย Emma Leslie
Director of Cambodian Centre for Peace and Conflict Studies

10.30 – 10.45 อาหารว่าง ลานชั้น 2 
10:45 – 12.15

การนำเสนอผลงานวิชาการ 1:
การแปรเปลี่ยนทางการเมืองและความยุติธรรมเปลี่ยนผ่าน

1) The Rewards of Truth Commissions and Other Transitional Justice Processes in an Asian Context

Helen Ware

2) Assessing the Implementation of Democracy in West Africa: Is It a Work-In-Progress for a Pride or Otherwise? A Case of Guinea

Ibrahima Lamine Sano,Ibrahem Narongraksakhet, Sarfee Ardam, and Abdullai M. Kaba

3) Political Transition in Burma/Myanmar: Status of Rohingya and Other Muslim Minorities

Md. Mahbubul Haque

 

ผู้อภิปราย

1.Dr.Norbert Ropers  2.Dr.Mike Hayes

ผู้ดำเนินรายการ

Dr.Kayanee Chor Boonpan

ห้อง 301

การนำเสนอผลงานวิชาการ 2:
กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้และการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ

1) The Comparative Study on the Participation of Civil Society Organizations on the Peace Process, the Cases of Mindanao and Southern Thailand

Fareeda Panjor

2) Northern ‘Troubles’ and Southern ‘Fire’: An Examination of Peace Process in Northern Ireland and Southern Thailand

Kenneth Houston

3) Peace building Process in Thailand and Myanmar/ Burma: The Dynamic Roles of Muslim Minorities in Conflict Society

Dr. Srisompob Jitpiromsri and Dr. Mahbubul Haque

 

ผู้อภิปราย

1.Dr.Patrick Barron  2.Dr.Avila Kilmurray

ผู้ดำเนินรายการ

Dr.Thanruedee Taweekarn

ห้อง 302
12:15 – 13:30 อาหารกลางวัน ลานชั้น1 
13:30 – 15:00

การนำเสนอผลงานวิชาการ 3:
สื่อสารมวลชนและสื่อเพื่อสันติภาพและการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้ง

1) A Stage for the Unknown? - What Theatre Art 

Anne Dirnstorfer and Nar Bahadur Saud

2) Reporting of Sectarian Conflict in Pakistan: Analysis through the lenses of Peace Journalism

Shabir Hussain

 

ผู้อภิปราย 

1.Dr.Phansasiri Kularb  2.Dr.Ubonrat Siriyuvasak

ผู้ดำเนินรายการ

Dr. Walakkamol Changkamol

ห้อง 301

การนำเสนอผลงานวิชาการ 4:
การสร้างสันติภาพในเอเชียใต้

1) Azadi – Call for Self-determination and Political Transition in Kashmir

Ada Dyndo

2) Understanding Grassroots Peacebuilding: Key Lessons from the Chittagong Hill Tracts

Anurug Chakma

3) Infrastructures for Peace and the Role of Peace Services in Nepal

Maya Bohem, Babu Ram Poudel, Prakash Mani Sharma, and Jeannie Suurmond

ผู้อภิปราย 

1.Dr.Mahbubul Haque   2.Dr.Jason McLeod

ผู้ดำเนินรายการ

Dr.Bussabong Chaijaroenwattana

ห้อง 302
15:00 – 15:15 พัก ลานชั้น 2
15.15 – 17:00

เสวนาสาธารณะ

“เราจะแปรเปลี่ยนความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างไร”

1) Dr.Véronique Dudouet
ผู้อำนวยการโครงการ Agents of Change for Inclusive Conflict Transformation, Berghof Foundation

2) รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน

3) Dr.Jason McLeod
อาจารย์, University of Queensland

4) Dr. Avila Kilmurray
อดีตผู้อำนวยการ Community Foundation for Northern Ireland

ดำเนินรายการโดย นอร์เบิร์ต โรเพอส์
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

ห้อง103
18.30 – 21.30 งานเลี้ยงต้อนรับ โรงแรม CS ปัตตานี

 

วันพุธที่ 25 มกราคม 2560

เวลา กำหนดการ สถานที่
08.00 – 09.00 ลงทะเบียน ห้อง 103
09.00 – 10.30

การนำเสนอผลงานวิชาการ 5:
การไม่ใช้ความรุนแรงการและการศึกษาสันติภาพ

1) Buddhist Theory of Peaceful Co-existence for an Integrated Society

Samantha Ilangakoon

2) Nonviolence Kingian Principles , Peace Education and Peace Counts for ushering Sustainable Peace in Southern Thailand

Leban Serto

3) Role of Education in Building Peaceful Communities: Hizmet Movement’s Educational Approach in Conflict Areas

Yusuf Can Bektas

 

ผู้อภิปราย   

1.Dr.Suchart Setthamalinee  2.Dr.Veronique Dudouet

ผู้ดำเนินรายการ

Vasapa Wanichwethin*

ห้อง 301

การนำเสนอผลงานวิชาการ 6:
การเมืองของสังคมพหุวัฒนธรรม

1) 20 Years of Frozen Conflict: A Comparative Study of Education in Brčko District and Bosnia-Herzegovina

Jusuf Sarancic

2) Multiethnic Society in Malaysia: Learning Lesson of Peaceful Coexistences

Samart Thongfhua and Hassanee Praprutsujarit

3) Why Monolingual Mind-sets, Linguistic Justice, and Language Policy are All Central to a Peaceful, Political Resolution to Thailand’s Southern Impasse

Christopher M. Joll

 

ผู้อภิปราย

1.Dr.Erik Melander*  2.Dr.Wattana Sukunsin*

ผู้ดำเนินรายการ

Emma Potchapornkul

 

ห้อง 310
10.30 – 10.45 อาหารว่าง ลานชั้น 2 
10:45 – 12.15

การนำเสนอผลงานวิชาการ 7:
การพูดคุยสันติภาพและการเจรจาสันติภาพในซูดานใต้ เนปาลและปาปัว

1) Pedestals for Marginalized Voices: Peaceful Negotiation through Civil Society 

Harriet Lewis 

2) The Campaign of Papua Peace Network (PPN) for Papua Peace Land

Cahyo Pamungkas

3) Role of Dialogue in Peacebuilding : Promoting Social Harmony and Peace in Nepal

Chiranjidi Bhandari

 

ผู้อภิปราย

1. Dr.Eakpant Pidavanija*  2.TBC

ผู้ดำเนินรายการ

Dr.Wichai Kanchanasuwon

ห้อง 301

การนำเสนอผลงานวิชาการ 8:

การเมือง ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนผ่านในจังหวัดชายแดนใต้

1) The Emergence of Political Participation in Thailand’s Deep South: The 1975 Pattani Demonstration

Daungyewa Utarasint

2) The Shifting Battleground: Peace Dialogue in Southern Thailand’s Malay-Muslim Conflict

Rungrawee Chalermsripinyorat

3)  Dealing With Dangerous “Peace”: Politics of Words in Pa(t)tani “Armed Conflict”

Romadon Panjor

 

ผู้อภิปราย

1.Dr.Paul Chamber*  2.Dr.Mikio Oishi 

ผู้ดำเนินรายการ

Dr.Duanghatai Buranajaroenkij*

ห้อง 302
12.15 – 13.30 อาหารกลางวัน ลานชั้น 1
13.30 – 15:00

การนำเสนอผลงานวิชาการ 9:

การติดตามประเมินผลความรุนแรงและเศรษฐกิจการเมือง

1) Understanding Violence in Southeast Asia: The Contribution of Violent Incidents Monitoring Systems

Patrick Barron, Anders Engvall and Adrian Morel

2) Can Chinese Investments Pacify Conflicts— A Case Study of Tasang (Mong Ton/Mai Dong) Dam, Myanma

Yongli Ku

3) Between Commercialisation and Conflict in Myanmar’s Borderlands

David Brenner

 

ผู้อภิปราย

1. Dr.Elin Bjarnegard*  2.Dr.Thitiwut Boonyawongwiwat

ผู้ดำเนินรายการ

Apichaya O-In*

 

ห้อง 301

การนำเสนอผลงานวิชาการ 10:

การเมือง ความขัดแย้ง และการเปลี่ยนผ่านในจังหวัดชายแดนใต้

1) The Patani Peace Dialogue Process: From TOR(1) to SZ(2)

Abu Hafez Al-Hakim

2) Southern Border Provinces Conflict Resolution Policie

Capt.Jakapong Apimahatham

 

ผู้อภิปราย 

1.Dr.Chantana WunGeao Bunpasirichote  2.Dr.Napisa Waitoolkiat*

ผู้ดำเนินรายการ

Dr.Norbert Ropers

ห้อง 310
15:00 – 15:15 อาหารว่าง ลานชั้น 2
15:15 – 17:00

เวทีเสวนา
“มุมมองของการแปรเปลี่ยนสู่แนวทางการเมืองของความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี”

1) ผู้แทนจากคณะพูดคุยฯฝ่ายไทย

2) ผู้แทนจากคณะพูดคุยฯฝ่ายมาราปาตานี

3) ผู้แทนจากภาคประชาสังคม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

ดำเนินรายการโดย กิตติ สิงหาปัด
ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง 3

ห้อง 103
17:00 – 17:15 กล่าวปิดการประชุม
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 
ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ห้อง 103

* อยู่ในระหว่างประสานงาน

วันที่ 26 มกราคม 2560

เที่ยวชมสถานที่สำคัญของปัตตานี

เวลา กำหนดการ
09.00 – 15.00 เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และเส้นทางธรรมชาติในจังหวัดปัตตานี