ศาสนาเพื่อสันติภาพ: บทบาทของผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ

DeepSouthWatch's picture
2009-10-26 15:00
2009-10-29 22:00
Asia/Bangkok

 

ศาสนาเพื่อสันติภาพ
บทบาทของผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ
การประชุมผู้นำศาสนาของสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและศรีลังกา
ณ โรงแรมตะวันนา บางกอก ห้องคริสตัล  ถนนสุรวงศ์
วันที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30-17.30 น.

วันจันทร์ที่   26 ตุลาคม 2552 (ห้อง The Garden)

ผู้แทนจากประเทศศรีลังกา เดินทางถึงประเทศไทย
15.00 – 17.00 น.    การประชุมของผู้แทนจากสภาศาสนสัมพันธ์ ประเทศศรีลังกา (เป็นการภายใน)

วันอังคารที่   27 ตุลาคม 2552 (ห้อง Cavern)

09.00 น.– 15.00 น. การประชุมของผู้แทนจากสภาศาสนสัมพันธ์ ประเทศศรีลังกา (เป็นการภายใน)

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 (ห้อง Cavern)

 
09.00 น.– 11.30 น. การประชุมของผู้แทนจากสภาศาสนสัมพันธ์ ประเทศศรีลังกา (เป็นการภายใน)
11.30 น.– 13.00 น. อาหารกลางวัน
 
13.00 น.– 14.30 น.  การประชุมเตรียมการร่างคำประกาศของคณะกรรมการสภาฯ
                             (ผู้แทนอาวุโส จากประเทศศรีลังกาและประเทศไทย ประเทศละ 4 ท่าน)
15.00 น. – 17.00 น. การประชุมร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างคณะกรรมการสภาศาสนสัมพันธ์
เพื่อสันติภาพ ไทยและศรีลังกา

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 (ห้อง คริสตัล)

การประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำศาสนาอาวุโสจากประเทศไทยและประเทศศรีลังกา

(***บุคคลผู้สนใจและสื่อมวลชน***)

8.30 – 9.30 น.      ลงทะเบียน
9.30 – 10.00 น.    การสวดมนต์จากผู้แทนศาสนาพุทธ ฮินดู มุสลิม คริสต์ และศาสนาอื่นๆ (30 นาที)
 

10.00 – 10.10 น.  คำกล่าวต้อนรับ (10 นาที)

                            พระราชวราจารย์ ประธานร่วมสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพจากประเทศไทย
10.10 – 10.25 น.  การกล่าวนำ (15 นาที)
                            สาธุคุณโคอิชิ ซูกิโน ผู้ช่วยเลขาธิการ จากองค์การประชุมศาสนาโลกเพื่อสันติภาพ
10.25 – 10.50 น.  ปาฐกถานำ “บทบาทของผู้นำศาสนาในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ” (25 นาที) โดย นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม
 

                            คำกล่าว โดย ผู้แทนจากต่างประเทศ

10.50 – 11.00 น.  สาธุคุณโนริโอะ   ซาไก    ประธานกิตติคุณและผู้ดูแลผลประโยชน์นานาชาติของ ริชโช โกไซไก, ศาสนาเพื่อสันติภาพนานาชาติ   ประเทศญี่ปุ่น (10 นาที)
 
 

11.00 – 11.10 น.   สาธุคุณ เวบจอหน์ แอล ฮอร์ฟยอร์ด   เลขาธิการสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพยุโรป (10 นาที)

11.10 – 11.30 น.   มุมมองของศาสนาเพื่อสันติภาพ จากประเทศศรีลังกา (20 นาที)
สาธุคุณโปรเฟสเซอร์แบลอัมวิลา วิมลรัตนะ ประธานสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพแห่งประเทศศรีลังกา
11.30 – 11.50 น.    มุมมองของศาสนาเพื่อสันติภาพจากประเทศไทย (20 นาที)
 

นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

 

11.50 – 13.30 น.     อาหารกลางวัน   (การสัมภาษณ์และการพบปะอย่างไม่เป็นทางการกับสื่อมวลชน)

 

ช่วงที่ 1 การจัดตั้งสภาศาสนสัมพันธ์และการดำเนินงาน

13.30-13.50 น        ประสบการณ์จากประเทศศรีลังกา (จะแจ้งภายหลัง)
13.50-14.10 น        ประสบการณ์จากประเทศไทย; ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา เลขานุการสภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพแห่งประเทศไทย (20 นาที)
14.10-14.30 น        อภิปราย (20 นาที)
 
 

ช่วงที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานพหุศาสนาเพื่อสันติภาพ

14.30-14.50 น.      บทเรียนจากประเทศไทย; ดร. อิสมาแอล อาลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกรรมการ IRC (ประเทศไทย) (20 นาที) 

14.50-15.10         บทเรียนจากประเทศศรีลังกา (20 นาที)

15.10-15.30         อภิปราย (20 นาที)

15.30 – 15.45 น.    พัก/อาหารว่าง 

15.45 – 16.45 น. ช่วงที่ 3  อภิปรายและการจัดทำคำประกาศร่วมกัน(45 นาที)

16.45 – 17.30 น.   พิธีปิดประชุม (30 นาที)

                             สรุป และคำกล่าวปิด

20.00 – 22.00 น.  การอภิปราย : ศาสนาเพื่อสันติภาพ : สถานการณ์ในศรีลังกาและภาคใต้ของประเทศไทย ณ สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

                           โดย ดร. อิสมาแอล อาลี, พระราชวราจารย์ และผู้แทนจากประเทศศรีลังกา
 
ประสานงาน
นางสาวศิริพร เพ็งจันทร์ 089-587-5728
นางสาวใจสิริ วรธรรมเนียม 086-331-1525
ผศ.ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา 081-984-6285
ยืนยันการเข้าร่วมประชุมที่
สำนักงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี 02-849-6074-5

 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร |
RSS Feed Twitter
บล็อกล่าสุด
เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ (3): การพบกันของ “นักล่าอาณานิคมสยาม” กับบีอาร์เอ็น
สัมภาษณ์ บ.ก. สำนักสื่อ wartani : ย่างก้าวของสื่อคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ความขัดแย้ง
ความสำคัญของการตักเตือนซึ่งกันและกัน โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
SEJARAH CERMIN HIDUP BANGSA
หญิงเหล็กแห่งขุนเขา ตอนที่ 1
จากบ้านนอกสู่เมืองนอก
ปาตานีกับมินดาเนา - ทำไมต้องเปรียบเทียบเด็กทารกกับเด็กมธยมปลาย?
BangsaMORO ---> BangsaTANI
สรุปค่ายปลายปีองค์กรฐาน PerMAS ทั้งหมด (เฉพาะเดือนเมษายน)
สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม พ.ศ.255ึ7
การสร้างสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม (ตอน 2): ทบทวนความรู้
‘สันติภาพที่ไม่เต็มใจ’ บทความโดยอะฮ์หมัด ลาเต็ฟ
สานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและทางออกระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 18
เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ (2): เปิดฉากการพูดคุยที่ KL
ประชาธิปไตยสากล? น่าจะเป็นความหวังสุดท้ายของสันติภาพปาตานีฉบับประชาชน
แถลงการณ์: การเสียชีวิตของผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้
แถลงการณ์: อย่าล้ำเส้น ฆ่าผู้บริสุทธิ์อย่างเป็นระบบ การต่อสู้สเชิงสัญลักษณ์จะกลายเป็นอาชญกรรมต่อมวลมนุษยชาติ
K4DS Post ฉบับเดือน เมษายน 2557
ของขวัญจาก “ปลายมนัส”
ความสำเร็จของ 'หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สันติภาพ' และก้าวต่อไปของวิทยาลัยประชาชน