ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์ 400 ท่านแรก งานเสวนา หัวข้อ "กระเป๋าเป้และแว่นตา : การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย"

2017-08-13 12:30
2017-08-13 16:30

 

                       

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ลงทะเบียน งานเสวนา หัวข้อ "กระเป๋าเป้และแว่นตา : การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย"

 

รอบแรก วันที่ 1 ก.ค. 2560 (เต็มในไม่กี่ชั่วโมง)

 

(รอบที่ 2 จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 3 ส.ค. 60)

 

โดยเรียงรายชื่อตามลำดับเวลาของการลงทะเบียน ดังนี้ 

1. นางสาวนูรีมี อาแว

2. นางสาวซูไฮลา สมูซอ

3. นางสาวฮูดาย์ ดูมีเเด

4. นางสาวอัสมูนี อิสสะมะแอ

5. นางสาวนูซูวัน สาอิ

6. นางสาวนูรุลฮูดา อาแว

7. อิลฮัม หะยียามา

8. ฮากีมะห์ ดือราแมง

9. นาย อัสรอฟ การีนา

10. นางสาว รอฮีมะห์ เหะหมัด

11. ดามิญา ไชยลาภ

12. ตัสนีม เด็งสาแม

13. อภิสิทธิ์ อับดุลเร๊าะมัน

14. นางสาวอานีดา ดือราแม

15. โรซีต้า หมัดสมัน

16. รุสมานี คาเดร์

17. นูรฟิรดา มะหนิ

18. วรานันท์ สง่าบ้านโคก

19. นางสาวซานีซา แวอาลี

20. นายฮัมดี มะมิง

21. นัศริน เหมจา

22. รุสมีณี เซะบากอ

23. นางสาว นาฟีซะฮ์ เจ๊ะอาหลี

24. นูรซัลวา จินดาวิจิตร

25. นายอิสมะแอ นิตีเมาะ

26. นายอัสรีย์ ยา

27. อับดุลเล๊าะห์ สะมะแอ

28. นดา ไชยลาภ

29. บีบีมารีนา อะลาม

30. สารีนา หมาดทิ้ง

31. SAJEEWAN MADYUKOB

32. ฮารีซะห์ มีดามี

33. นางสาวซูไฮนี หะยีกอเดร์

34. ภานุวัฒน์ อร่ามโชติ

35. วานิดา ยือลาเเป

36. ฮาริส ปาทาน

37. อามีร มูซอ

38. รุสลัน เจะฮะ

39. นาย อัสรอฟ การีนา

40. นางสาวอูมัยมะห์ หะยีอาแว

41. นายมูฮาหมัดกามัล มาซอ

42. นูรรีย๊ะห์ เเม

43. รุชดียา แดงหวัว

44. Amira Yaring

45. นางสาวซูไฮลา มะเด็ง

46. โรสลีน่า สุมาลี

47. วีด๊าด มะสาและ

48. อริศ หัสมา

49. นินัซมีย์ อิสลามอนุสรณ์

50. นัศรุดดีน สุมาลี

51. ซอฟรอน

52. ซาฮานะห์ ยูโซ๊ะ

53. นูรฮาญานี บิดิง

54. นูรอาฟีฟะห์ เจ๊ะฮะ

55. นาย อัสรอฟ การีนา

56. นางสาวอัลวานีย์ มะนุง

57. นางสาวนีไลย์ หะยีเจะแว

58. มูนีเราะห์ ดอเลาะ

59. ฟารีซัน บือราเฮง

60. นิอาลี หะยีนิมะ

61. นางสาวนูรรอยฮาน โดสนิ

62. น.ส.อาบีดะห์ สาแลแม

63. นางสาว ซูฮาดา ดอเลาะ

64. อัลอลิศ หะยีอาแว

65. อะมานีย์ ระนี

66. มูนีเราะห์ ดอเลาะ

67. นาย สุราษฎร์ อาแว

68. นูร์รอ อาแว

69. ฟิรดาวซ์ ยี่งอ

70. วันดี สะมะแอ

71. นางสาวตัสนีม ฮายู

72. รุสนานี การีมะ

73. นางสาวจูวัยนีย์ ยีสา

74. สุไรดา ดีเย๊าะ

75. แวฟาตีมะฮ์ โตะอาแด

76. นางสาวนูรีด้า อาลิแอ

77. ณัฐสิมา บุญมา

78. นางสาวฮุดา ทรงเลิศ

79. มูบีนา เจ๊ะเด็ง

80. มะเสารี ดาดี

81. อับดุลฮาลีม ตาเห

82. นูรไอนี อุมาร์

83. อัฟดุลย์ เจะโกะ

84. นางสาวมูรณีย์ มะแซ

85. สุวิมล เยรานี

86. นูรไอนี อุมาร์

87. ปริญญา สาดีส

88. อานีฟะ หะยีดอเลาะ

89. นางสาว ยาวารี แวเต๊ะ

90. นางสาว นันธิณี มะเสาะ

91. อัฟดรณ์ เจะโกะ

92. นางสาวนัสริน และหวัง

93. Nifatma Maneewan

94. Nusaibah Sakayae

95. นางสาวรุสณีย์ หลงตรี

96. บาซีเราะห์ ดือเร๊ะ

97. Fairus Wea-uma

98. IBROHEM MASOH

99. ซูฟียัน อาลี

100. อารีนี ยูโซ๊ะ

101. มาเรียม ดายี

102. ฟาติน ดาตู

103. ฟัรซาน สะแมง

104. มูฮัมหมัด มะเซง

105. มะรอซี ลีเมาะ

106. อามีรา จะปะกิยา

107. อิลหาม มะนะแล

108. มีนา โต๊ะมัน

109. วารีซะห์ วันแอเลาะ

110. อนิสรา เกษา

111. Thanisara Wichaidit

112. อับดุลก็อฟฟาร บุระดาเลง

113. นายฮาฟีซ พิชิตแสนยากร

114. กรรณิการ์ อุปถัมภ์

115. ซูไรยา อาแด

116. ฮุสณี สารง

117. อามาณี อาแซบาก้า

118. ฟาตีฮะ ลาโฮ๊ะยา

119. อิมรอน มือลี

120. โนซูรายา มะเย็ง

121. มารียา มามะ

122. นายมะอูเซ็ง เบ็ญหาเเว

123. มูฮาหมัดซุรตาน อุเส็น

124. คอลีเย๊าะ บาทะลา

125. ชุติมา สามะอาลี

126. ไฟซอล สามะเด็ง

127. น.ส.สานารี อุมา

128. ฟาฎีลาฮ ดอเลาะ

129. กัปตัน ศิริวัฒน์

130. น.ส.ฟารีดะ สะมะแอ

131. saitong jehsamojeh

132. ฟาอีซะ และมะลี

133. นุซากีลา หะแว

134. นิฟารีดา บือราเฮง

135. ปวีณา ลือแบซา

136. ฮายาตี อาแว

137. รุซนานี จินารง

138. กันตพิชญ์ เสนาธิบดี

139. ซารีนา ยูโซ๊ะ

140. นุรดา แวยายอ

141. อัสมา หะสาเมาะ

142. วันฟารีฮัน อารง

143. นางสาวซูไฮลา ขะเดหรี

144. รุสนา ลาเตะ

145. นางสาวมานาล มะเจ๊ะหะ

146. นูรีดา เจ๊ะดอมะ

147. น.ส.ณัฐนันท์ อาแพง

148. Patinya Karoh

149. เจะโซฟียะห์ เจะโก

150. Mulyanee Daumae

151. ซัลมา เป็นสุข

152. วราวรรณ เหล่าทรงจิตร

153. นางสาว ซูรัย แซร์โงะ

154. ฟารฮาน สาและ

155. อัยมาน แลแม

156. อุลเวีย สามารถดี

157. น.ส นูรญีฮาน ยูโซะ

158. อซัม สาและ

159. นายมูฮัมมัดฟุรกอน อาแวบือซา

160. นางสาวชาห์นีซาอีซานี มะตาเฮ

161. อัยดา สาแม

162. นส. อาฟีฟา สะนิ

163. เกวลี

164. ยัสมีน โตะลู

165. นูรฟาดีลา เจะเเม

166. นภาพรรณ รักษ์แก้ว

167. นาย อามีน มะ

168. นูรอัยมาน เจะอาแว

169. ลุบนา นิยมเดชา

170. บัสรันดร์ ดาเลาะ

171. อามีร สาเมาะ

172. นายอิดริษ เล๊าะนะ

173. อานัส หะยีอารุณ

174. สุลัยฬา ตาเฮ

175. สุลต่าน ต่วนดาโอะ

176. สุลต่าน ต่วนดาโอะ

177. อามีนา วานิ

178. Yauwarat Patkhong

179. อับดุลฮันนาน มะหะมะ

180. ฮาวา วังจันทร์

181. น.ส. ซาวียะห์ เจ๊ะโด

182. นัสรีน มะแซ

183. อุลฟา ยูโซะ

184. จัลวาตี แมะ

185. นูรีนีย์ แสแตแล

186. นาดีฮะห์ บินยูนุ

187. นายต่วนซัมรี ตูแวกาเจาะ

188. นาฟีซะห์ กียะ

189. อาริณี ตะเอ

190. ฟาตีมะห์ หะยีเด็น

191. โซฟียะห์ มามะ

192. นูรูมา แวหะมะ

193. นาซีฟะห์ ดาโต๊ะ

194. นดา ราษฎร์นิยม

195. ยัสมีน ลือแบลูวง

196. นิสริน ราษฎร์นิยม

197. กามารูดีน สาอิ

198. ซูรีน่า นารีเปน

199. ศุภมินทร์ สะมะโด

200. นางสาวซาลีฮา สะมะจิ

201. นางสาวมุมีนะฮ์ ลาเต๊ะ

202. นูรมา โยธา

203. นาฟีซะห์ กียะ

204. มูฮัมมัดอัสลัม หะยีอาวัง

205. โซเฟียน สาวัน

206. อาทิตยากามา

207. ริสกี หมันหลี

208. เฟาซี สาและ

209. ยะห์ยา แวมามุ

210. อับดุลฮาดี้ สะนิวา

211. โซเฟีย กูนา

212. ฟิรดาวส์ ลาเต๊ะ

213. นายก๊อตดารี หมุนนุ้ย

214. อัฟนาญ หะสาเมาะ

215. อีลฮัม ฮีแน

216. ซาอีด. หัตถ์ละเอียด

217. กษมา. สายสวะ

218. ปาริตา หวังสอาด

219. มูซ๊อฟฟัร มาจะ

220. ยุพรี มะ

221. ณัฐพล เหล็มหมาด

222. ฟารีดา สมานพิทักษ์

223. อาฟีฟะห์ ดือเร๊ะ

224. โซเฟีย ยีปาโล๊ะ

225. อิฮซาน เจะแว

226. บุคอรีย์ เจะกา

227. ปาริณดา มาปะ

228. นางสาวกาโสม หมาดเด็น

229. ณิชากร ยมโดย

230. นาริต้า เบ็ญกัลมาณี

231. อามีเราะห์บินตียูซุฟ ดอเลาะ

232. นูรูลฮูดา โต๊ะมีนา

233. นิสุไลมาน เลาะนะ

234. ฮาเซ็ม การีแซ

235. นิการีมะห์ กูโนะ

236. นางสาว เสาวนีย์ สะมะ

237. ฟาตีห๊ะ มะบูยา

238. บาฮารี สะมาแห

239. นัศรุลลอฮ สุมาลี

240. อนัทตา บินหมาน

241. นางสาว นายีหบ๊ะ ปาเน๊าะ

242. นิยุตา บือสาแม

243. อุมมูกัลโสม สุระแม

244. ฐิฌากรณ์ อุดมเศรษฐ์

245. ศรวณีย์ อุดมเศรษฐ์

246. นัสริน จารง

247. นูรียะห์ สะลาเม๊าะ

248. นางสาวภาวินี ปริงทอง

249. นางสาวเมทินี สิวราวุฒิ

250. อรัช หลีเจริญ

251. นิอาวานิส นิเดฮะ

252. นารีซา มายิ

253. นิอาวานิส นิเดฮะ

254. ซัลมีเราะห์ เจะเตะ

255. อารีฟา ยะโกะ

256. อารีนา แวกะจิ

257. ซุลฟา โต๊ะหลง

258. นายมูฮามัด สะมะลี

259. อัจนา วะจิดี

260. นายสสเล็ม มะดูวา

261. นิฮาบีบะห์ นิสนิ

262. อารีนา แวดอเลาะ

263. รุสลัน มะ

264. นาย อารีฟีน แวหะยี

265. นางสาวยามีละห์ กาเร็ง

266. ฮูดา สะรีเดะ

267. อายีซ๊ะ โซะสะมะ

268. มุมีนะห์ สาเตาะ

269. นูรินยัน เจ๊ะหลง

270. นางสาวฮุสนา วาจิ

271. อิดริส เหร่าหมัด

272. ญาณีลา เจะมะ

273. อาอีชะ เสียมไหม

274. นูรฮายาตี ดือมาลี

275. ซูมัยยะ ดือเร๊ะ

276. นูรีฮันย์ ปุตะสา

277. เฮรามาน เจ๊ะดี

278. รอมซียะห์ แวบือราเฮง

279. โกมารุดดีน แซเมาะ

280. อริษา สลามเต๊ะ

281. ฮาวาณี ดอเล๊าะ

282. แววัซนี แวดือราแม

283. นางสาวรอสีดา เจะหลง

284. ซารีม๊ะ ยามู

285. นูรีซัน ขาเร็ง

286. อับดุลฮาดี เจ๊ะซอ

287. พัตรา ตาหมาด

288. นูรญีลัน ยือมะดิง

289. นางสาวอัรซี ปานทอง

290. กัดดาฟี ดอเลาะ

291. สุไรยา มะหลี

292. ลูฒร์ ยะภา

293. นาบีล หมัดอะดั้ม

294. อารีฟ

295. สุลัยญา หะยีหามะ

296. มารีนา มะยี

297. อามานี แสแลแม

298. นูรุลซาฮาด๊ะห์ ยูนุ๊

299. น.ส. นัชชา ดาพิลา

300. นูรุลฮูดา รัตนเยี่ยม

301. นายนัชมี สะกะแย

302. อานีฟะ หะยีดอเลาะ

303. นาย อบูบักร์ อาแวนิ

304. นางสาวปวิตรา มูเด็ง

305. อามีนะฮ์ ตาเย๊ะ

306. นางสาว นุศเราะห์ บูหวัง

307. ต่วนฮาวันตีร์ ซาฮาบุดดีน

308. นานี สาและ

309. บัยญีนะ โตะสนิ

310. นิดา เก็บเบ็ญหมัด

311. ฮาปีซีย์ มามะ

312. นางสาวนุรมีย์ มะยี

313. มัซฟูฟะห์ อับดุลเลาะ

314. นายวิบูลย์ คลายนา

315. นาย อับดุลหะกีม มะหมัด

316. มัซฟูฟะห์ อับดุลเลาะ

317. โซเฟีย หะระตี

318. กษมา มะหมีน

319. นิมูหะมัดนูรดิน แว

320. ฮุสนา บูหัส

321. สะวีย๊ะ. ตุดบัตร

322. อารีนา จะสิติ

323. นิซูไฮรา สามะอาลี

324. นายฟุรกอน มาหามะ

325. อาซีซ๊ะ ตุดบัตร

326. ฮุสนา ดอเล๊าะ

327. นาย ศุภชีพ จินดารัตน์

328. นาย อับบ๊าซ เหล็มปาน

329. ฟีรเดาส์ แมะ

330. อาอีซะห์ หะมะ

331. นูรฟาราณีย์ แวกาจิ

332. อิลฟาน สะอิ

333. สุไรนี แวกะจิ

334. สุวรรณ สวนแก้ว

335. นูรอ มะดาสะแต

336. อับดุลฮากีม น้อยทับทิม

337. นายฐาปกรณ์ กาจร

338. อัฟรออ์ จะปะกิยา

339. นางาสาวรอบีอะห์ มะกือตา

340. รุสลาวาตี ไบเตะ

341. นูรอัฟนีย์ ตาเละ

342. นิสรีน คลายนา

343. นางสาวโนรอามาลีนา สาแม

344. นางสาวยามีละ. มามะ

345. รุสมีนี ลาเต๊ะ

346. นายรอดียา รีจิ

347. วันซาฟิอี ดอแม

348. รจพร ปริยวาทิต

349. แวอาอีซะฮ์ โตะอาแด

350. นายสุรศักดิ์ หมัดโต๊ะแหล๊ะ

351. สักรียา. หมัดสา

352. นารีซะห์ วาเด็ง

353. อาซีย๊ะห์ เงาะตาลี

354. นางสาว สุปรีนา ดอเลาะ

355. มุดดัซซีร สลาตาโซะ

356. ตัสนีม ฮามะ

357. จินดารัตน์ ประวงษ์

358. นางสาว อาอีเสาะ กอจิ

359. นูรุลฮุสนา ปารามัล

360. อานีตา วาแวนิ

361. ฮานานี มุเสะ

362. อีลฮัม เสะนุง

363. ฮานานี มุเสะ

364. อามีเน๊าะ อารง

365. Harith samae

366. สุวาณี ตีเย๊าะ

367. นางสาวซีตีฟาตีเมาะ จึเลาะ

368. อับดุลฮาลีม มามะ

369. ตัสนีม จักร์ปา

370. อับดุลเลาะ สาหลา

371. นายอับดุลรอฮิม สาเม๊าะ

372. ยัสมี ดาแวปูตะ

373. Nuralmas Salaehmu

374. นางสาวสุปราณี โอล่า

375. นางสาวซูมัยดะ เจะมะ

376. ยูลีธี ลิเก

377. ลิปิการ์ การิง

378. นางสาว ดาอัยน่า เทพคุณ

379. นิอาลีฟะห์ นิเดฮะ

380. อาหะมะ บือราเฮง

381. Harris Saleng

382. มาซูวัน. ยะมิง

383. รอฮานา สาแล

384. น.ส.นูรีย๊ะ มามะ

385. นางสาวอารียา มะ

386. นูรีซัน เจะนิ

387. นางสาวยาวารี บาเกาะ

388. ตัสนีม ดือราแม

389. อารัฟ แลรอซา

390. นายวันอินดริส แวดอเลาะ

391. ซาฟีนะห์ อาลี

392. สุไฮดา ลาเตะ

393. อารียา เจะมามะ

394. น.ส.เกศฤดี บุญรัตน์

395. น.ส.นิวดี สาหีม

396. นางสาวฮัยฟะ บินแวยูโซะ

397. มุลยานา ดะอุแม

398. นายอนิรุต เกปัน

399. นางสาวซารีนะฮ์ ระนี

400. อามียะ หนิหมะ

 

หมายเหตุ :- สำหรับผู้ที่ไม่ทันลงทะเบียนออนไลน์ไม่ต้องกังวลหรือเสียใจไป เพราะท่านสามารถเข้าร่วมงานได้ทุกคน เพียงแค่ผู้ที่ลงทะเบียนทันจะได้รับหนังสือของงานเป็นที่ระลึกในวันงาน