ย้าย24นายอำเภอภาคใต้

ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานภาคใต้ (DSJ)

 ก

เมื่อวันที่ นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร รองอธิบดีกรมการปกครอง รักษาราชการแทนธิบดีกรมการปกครอง ได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครอง แต่งตั้งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการต้น) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ทั้งหมด 153 รายทั่วประเทศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2554 และกำหนดให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2554

 ในคำสั่งดังกล่าว มีการแต่งตั้งโยกย้ายนายอำเภอในภาคใต้ทั้งสิ้น 24 ราย ประกอบด้วย นายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ นายอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นนายอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชุมพล สุกใส นายอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นนายอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชูศักดิ์ เด่นยุกต์ นายอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นนายอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายธวัชชัย แท้เที่ยง นายอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นนายอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายธีระพล ช่วยเรียง นายอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นนายอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช นายนันธวัช เจริญวรรณ นายอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นนายอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ นายบรรจง ช่วยชู นายอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นนายอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นนายอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง นายประเวศ ไทยประยูร นายอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นนายอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประสิทธิ์ ฟักอุดม นายอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้อำนวยการส่วนยุทธการและการข่าว สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

นายประสิทธิ์ วิสุทธิ์จินดาภรณ์ นายอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นนายอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายไพบูลย์ โอมาก นายอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นายมานะ จรุงเกียรติขจร นายอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นนายอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นนายอำเภอละแม จังหวัดชุมพร

นายสมพงษ์ มากมณี นายอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นนายอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัญญา กลีบมณี นายอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เป็นนายอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เป็นนายอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล นายสุริยันต์ ณรงค์กูล นายอำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นนายอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายพิศาล อาแว นายอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เป็นนายอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสนั่น พงษ์อักษร นายอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นนายอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง นายปรีชา ชนะกิจกำจร นายอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นนายอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวัชรศักดิ์ จุลยานนท์ นายอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นนายอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายสายัณห์ ชนะชัยวงศ์ นายอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นนายอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น สนธิเมือง นายอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นนายอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา