Contact

ติดต่อเว็บไซต์ DeepSouthWatch.org ได้โดย

สำนักงาน:
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
อาคารบ้านพักรับรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์: 073 - 312302

ไปรษณีย์:
ตู้ ปณ.6 ปณฝ.รูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94001

ติดต่อกองบรรณาธิการ:
รอมฎอน ปันจอร์ : romadonity@gmail.com
รอฮานี จือนารา : roohnee.2525@gmail.com

หรือส่งข้อความผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง