Blogs

ฟังเสียงประชาชนชายแดนใต้/ปาตานี 2015: สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนของ CSCD

เปิดรายงานบทสรุปผู้บริหารของผลการสำรวจใน “โครงการแนวโน้มทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ ความยุติธรรม ปัญหาสังคม และการสร้างสันติภาพ” ที่จัดทำโดยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มอ.ปัตตานี พบพลวัตและการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจยิ่ง!

ผลสำรวจ มอ.ปัตตานีชี้ คนชายแดนใต้ยังคงหนุนกระบวนการสันติภาพ!

ผลสำรวจ CSCD ระบุว่าคนในพื้นที่ชายแดนใต้ยังคงยอมรับและเชื่อมั่นในกระบวนการสันติภาพ แม้ว่าความคืบหน้าจะไม่ปรากฎต่อสาธารณะมากนัก อีกทั้งยังให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อ 3 ฝ่ายสำคัญในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ผลศึกษาระบุความเชื่อมั่นต่อ “รัฐบาลประยุทธ์” สูงโด่ง ในขณะที่ผู้นำศาสนายังเป็นกลุ่มคนที่ครองความเชื่อมั่นไว้วางใจ พบข้อเสนอลดความรุนแรงทุกฝ่าย โดยเฉพาะต่อเป้าหมายบริสุทธิ์ แนะใช้กลไกยุติธรรมทางเลือกและอยากเห็นทั้งรัฐและขบวนการแก้ปัญหายาเสพติดร่วมกัน

สันติภาพที่ยากจะปฏิเสธ: ความย้อนแย้งของ ‘สมมติฐานข้าศึก’ และ ‘พลังถ่วงดุลภายใน’ ของความรุนแรงชายแดนใต้/ปาตานี

บทวิเคราะห์ของ ‘ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี’ ชิ้นนี้พยายามอธิบายว่าพัฒนาการของความรุนแรงที่ยืดเยื้อเรื้อรังได้คลี่คลายให้เห็นการปะทะกันของสองฐานคติที่ก่อรูปเป็นลักษณะของความขัดแย้งที่เห็นในปัจจุบัน ในขณะ ‘สมมติฐานข้าศึก’ ซึ่งพยายามเข้าใจและเข้าถึง ‘ข้าศึก’ ของกองทัพก็มีทั้งส่วนทั้งขัดและเสริม ‘สมมติฐานพลังถ่วงดุลภายใน’ ที่เน้นหนักไปที่การเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้หลายฝ่ายแสวงหาข้อตกลงทางการเมือง แนวโน้มของอนาคตจึงชี้วัดที่ดุลยภาพของสองสมมติฐานดังกล่าวนั่นเอง

ความยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านควรมีบทบาทอย่างไรในชายแดนใต้

เมื่อสันติภาพจำเป็นต้องมีความยุติธรรม บทความชิ้นนี้ของ ‘แพทริค แบรอน’ พยายามจะอธิบายว่ากลไกของ ‘ความยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่าน’ นั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ชายแดนใต้/ปาตานี (Pa(t)tani) เดินไปสู่สันติภาพได้หรือไม่และอย่างไร พร้อมชี้ให้เห็นความท้าทายเราจำต้องเผชิญเมื่อต้องคิดถึงเรื่องนี้

Peace Communication: การศึกษาและพัฒนาการสื่อสารเพื่อสันติภาพ

กระบวนการสันติภาพเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องและกินเวลายาวนาน จึงจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ การจัดเตรียมจัดตั้ง ‘ศูนย์การศึกษาและพัฒนาการสื่อสารเพื่อสันติภาพ’ เป็นอีกความพยายามหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการรับมือกับความขัดแย้งที่ดำรงอยู่อย่างยาวนาน ‘วลักษณ์กมล จ่างกมล’ อธิบายแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับ ‘การสื่อสารสันติภาพ’ ที่มีลักษณะหลอมรวมและหลากหลายทั้งผู้คนที่เกี่ยวข้อง ประเด็นเนื้อหา และช่องทางการสื่อสาร

วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

การทบทวนบทเรียนของการพูดคุยเพื่อสันติภาพใน “รอบที่ผ่านมา” อาจทำได้หลายแบบและอาจพิจารณาได้จากหลายแง่มุม แต่บทความวิจัยของ ‘สมัชชา นิลปัทม์’ ชิ้นนี้ชวนเรากลับไปพิจารณาการปะทะกันระหว่างอุดมการณ์หลักและอุดมการณ์ต่อต้านในวาทกรรมการสื่อสารในสื่อต่างชนิด ที่ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ทางการเมืองที่เปิดกว้างขึ้นมากเพียงใดหลังการพูดคุยสันติภาพก่อตัวขึ้นในพื้นที่สาธารณะ

ร่างกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร: รูปธรรมของกระบวนการสันติภาพมินดาเนา

กระบวนการสันติภาพเป็นเรื่องซับซ้อนก็จริง แต่ก็ต้องการความมุ่งมั่นทางการเมืองเพื่อให้บรรลุผลที่จับต้องได้ของการหาทางออกทางการเมืองด้วยเช่นกัน ‘ฟารีดา ปันจอร์’ สำรวจความเป็นไปของกระบวนการสันติภาพมินดาเนา ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เมื่อต้องแปรข้อตกลงเบื้องต้นในการการยกร่าง ‘กฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร’ ให้เห็นเป็นรูปธรรม การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่จะกำหนดรูปแบบอนาคตของมินดาเนาได้จัดขึ้นหลายสิบครั้งก่อนหน้านี้ และวินาทีนี้ต้องจับตาดูการพิจารณาในสภาอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: 11 ปี ของเด็กและเยาวชนในวังวนแห่งความรุนแรง

สุวรา แก้วนุ้ย
สุภาภรณ์ พนัสนาชี
คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSID)
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

           

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557: ปีที่มีจำนวนเหตุการณ์น้อยที่สุดในรอบ 11 ปี

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557: ปีที่มีจำนวนเหตุการณ์น้อยที่สุดในรอบ 11 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

 

สุภาภรณ์ พนัสนาชี และคณะ

คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

Deep South Incident Database (DSID)