Blogs

DeepSouthWatch's picture

การเดินทางของ 'อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง'

แท้จริงแล้ว ชีวิตคนเรานั้นเป็นของพระผู้เป็นเจ้า และเราทุกคนจะต้องกลับไปหาพระองค์ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง บ่ายวันนี้ ข่าวสารจากแดนไกลทำให้เราตระหนักว่าบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยวิธีการอันสันติคนหนึ่งได้ออกเดินทางกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่มีวันกลับ ‘อาเยาะห์มะ’ สำหรับบางคนหรือ  ‘แบมะ’ ที่หลายคนเรียกขานในที่นี้คือชายที่ชื่อ ‘อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง’ ชายที่มีชื่อแปลกหู ซึ่งสะท้อนการต่อสู้ต่อรองที่ดำเนินมาตลอดชีวิตของเขา

DeepSouthWatch's picture

เก็บความ ‘บนเส้นทางสันติภาพ: ชายแดนใต้/ปาตานีในสถานการณ์ใหม่’

 

บทสนทนาอย่างละเอียดจากวงเสวนาสาธารณะในปิดท้ายการประชุมวิชาการนานาชาติ ‘การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพฯ’ ที่ มอ.ปัตตานี เมื่อ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา การแจกแจงอย่างตรงไปตรงมาของนายทหารจาก กอ.รมน. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและตั้งคำถามจากหลายแง่มุมของทั้งผู้ร่วมอภิปรายที่เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติการทางสังคม และจากผู้ร่วมรับฟัง สะท้อนความหิวกระหายพื้นที่แห่งการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ในวินาทีนี้

DeepSouthWatch's picture

คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเส้นทางกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

ข้อเขียนที่คิดทบทวนใคร่ครวญเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นการละเล่นของความคิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกของความคิดกับปฏิบัติการที่เป็นจริง ซึ่งไหลเวียนอยู่ใน สนามที่ผู้คนหลากหลายภูมิหลัง จุดยืน และความปรารถนาทางการเมืองมีส่วนกันก่อรูปขึ้นมา ปรากฎให้ กระบวนการสันติภาพที่เรากำลังนึกถึงอยู่นี้เป็นสิ่งที่พอจับต้องมองเห็นได้โดยง่าย

DeepSouthWatch's picture

ความจริงที่คุณไม่อยากฟัง: ความขัดแย้งที่รุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานีกับทศวรรษของความเป็นจริงที่สับสนกดดันและการหาทางออกอันไม่แน่นอน

ในบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่เรียงความเป็นจริงที่ยากจะยอมรับได้โดยง่ายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี การก่อความไม่สงบและการปราบปราการก่อความไม่สงบได้สร้างลักษณะเฉพาะของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรัง ไม่แน่นอน และน่าอึดอัดใจขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ในหนึ่งทศวรรษของความขัดแย้งดังกล่าวก็ประกอบสร้างสิ่งที่เรียกว่า 'แรงถ่วงดุลภายใน' ให้กระจ่างชัดขึ้นทุกที สิ่งนี้ยืนยันว่าการแสวงหาทางออกด้วยวิธีการอันสันตินั้นจำเป็นต้องยึดมั่นกับการขยายพื้นที่ทางการเมืองให้กับทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

DeepSouthWatch's picture

ภาวะไร้สมดุลของการสื่อสารในกระบวนการสันติภาพ

ข้อสังเกตของ ‘กุสุมา กูใหญ่’ เกี่ยวกับบทบาทของการสื่อสารและสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพทั้งในแง่ของหลักการและบทเรียนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี รวมไปถึงข้อเสนอที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในห้วงเวลาสำคัญเช่นขณะนี้

Seman's picture

ชื่ออัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง เป็นนักคิด นักเขียน นักสันติวิธี

อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวงหรือที่หลายคนเรียกอาเยาะมะบ้าง แบมะบ้าง ไม่ได้เป็นแค่นักคิด นักเขียนหรือนักสันติวิธีเท่านั้น ท่านยังเป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น นักนิเวศวิทยา นักสื่อสารมวลชน นักปกครองท้องถิ่น ฯลฯ ที่สำคัญท่านเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมรุ่นใหม่ในกระแสเรียกร้องอัตลักษณ์มลายูปาตานี ท่านได้สร้างคุณูปการไว้อย่างใหญ่หลวงในการปูทางสู่การพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐกับผู้มีความคิดต่าง การเสียสละ ความจริงใจและความรับผิดชอบของท่านทำให้ทุกฝ่ายเกรงใจและยอมเดินเข้าสู่ประตูกระบวนการสันติภาพ วันนี้อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลว

เงาะป่า's picture

แผนที่เดินทางสู่สันติภาพในบทบาทของคนไทยพุทธ ๒

 

จากเวที แผนที่เดินทางสู่สันติภาพในบทบาทของคนไทยพุทธ ๒  ตอน เสริมคิด ติดความเข้าใจ  โดย เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ  และการสนับสนุนของ ศอ.บต.

Sauwanee Jitmoud's picture

นายอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง: นักวิชาการอิสระสันติวิธี

 

อัฮหมัดสมบูรณ์ที่คนส่วนใหญ่ในพื้นที่เรียกว่า แบม๊ะ หรือไม่ก็อาเย๊าะ (พ่อ) จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เข้าศึกษาปี 2513) รับราชการที่ มอ.ปัตตานี ตำแหน่งก่อนการลาออกเพื่อเป็นนักวิชาการอิสระ คือ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง