Blogs

วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

การทบทวนบทเรียนของการพูดคุยเพื่อสันติภาพใน “รอบที่ผ่านมา” อาจทำได้หลายแบบและอาจพิจารณาได้จากหลายแง่มุม แต่บทความวิจัยของ ‘สมัชชา นิลปัทม์’ ชิ้นนี้ชวนเรากลับไปพิจารณาการปะทะกันระหว่างอุดมการณ์หลักและอุดมการณ์ต่อต้านในวาทกรรมการสื่อสารในสื่อต่างชนิด ที่ชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ทางการเมืองที่เปิดกว้างขึ้นมากเพียงใดหลังการพูดคุยสันติภาพก่อตัวขึ้นในพื้นที่สาธารณะ

ร่างกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร: รูปธรรมของกระบวนการสันติภาพมินดาเนา

กระบวนการสันติภาพเป็นเรื่องซับซ้อนก็จริง แต่ก็ต้องการความมุ่งมั่นทางการเมืองเพื่อให้บรรลุผลที่จับต้องได้ของการหาทางออกทางการเมืองด้วยเช่นกัน ‘ฟารีดา ปันจอร์’ สำรวจความเป็นไปของกระบวนการสันติภาพมินดาเนา ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ เมื่อต้องแปรข้อตกลงเบื้องต้นในการการยกร่าง ‘กฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร’ ให้เห็นเป็นรูปธรรม การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่จะกำหนดรูปแบบอนาคตของมินดาเนาได้จัดขึ้นหลายสิบครั้งก่อนหน้านี้ และวินาทีนี้ต้องจับตาดูการพิจารณาในสภาอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์เด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้: 11 ปี ของเด็กและเยาวชนในวังวนแห่งความรุนแรง

สุวรา แก้วนุ้ย
สุภาภรณ์ พนัสนาชี
คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSID)
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

           

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557: ปีที่มีจำนวนเหตุการณ์น้อยที่สุดในรอบ 11 ปี

สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557: ปีที่มีจำนวนเหตุการณ์น้อยที่สุดในรอบ 11 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

 

สุภาภรณ์ พนัสนาชี และคณะ

คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

Deep South Incident Database (DSID)

 

นาจิบและหลักการพื้นฐานสามข้อ: ประเทศไทยยอมรับบทบาทของมาเลเซียในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

การพบปะของสองผู้นำประเทศได้สลายการแช่แข็งกระบวนการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการ คำให้สัมภาษณ์ของ นาจิบ ราซัค ชิ้นนี้ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหมุดหมายสำคัญที่ควรต้องบันทึกไว้ นั่นคือ การเห็นพ้องต่อหลักการพื้นฐานสามข้อในการผลักดันการพุดคุยสันติภาพต่อไป สำนักข่าวแห่งชาติมาเลเซียหรือ Bernama รายงานข่าวชิ้นนี้และเราขอแปลฉบับเต็มมาเผยแพร่ในที่นี้

บทบาทและอนาคตของประชาสังคมอิสลามในการแก้ปัญหาชายแดนใต้

สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับประชาสังคมในข้อถกเถียงของนักคิดมุสลิมร่วมสมัย โดยพิจารณาแง่มุมของอิสลามต่อความเคลื่อนไหวทางสังคมและพิจารณาสถานะ ‘สื่อกลางทางสังคม’ ของการรวมกลุ่มของผู้คนนอกภาครัฐ ในขณะเดียวกันก็มองย้อนกลับมาที่ชายแดนใต้ เมื่อผ่านทศวรรษของความรุนแรง ประชาสังคมในพื้นที่ความขัดแย้งเช่นนี้เติบโตและเคลื่อนไหวไปถึงไหน ‘อับดุลรอนิง สือแต’ ฉายภาพผ่านบทความขนาดยาวชิ้นนี้

การเดินทางของ 'อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง'

แท้จริงแล้ว ชีวิตคนเรานั้นเป็นของพระผู้เป็นเจ้า และเราทุกคนจะต้องกลับไปหาพระองค์ไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่ง บ่ายวันนี้ ข่าวสารจากแดนไกลทำให้เราตระหนักว่าบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งด้วยวิธีการอันสันติคนหนึ่งได้ออกเดินทางกลับคืนสู่พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่มีวันกลับ ‘อาเยาะห์มะ’ สำหรับบางคนหรือ  ‘แบมะ’ ที่หลายคนเรียกขานในที่นี้คือชายที่ชื่อ ‘อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง’ ชายที่มีชื่อแปลกหู ซึ่งสะท้อนการต่อสู้ต่อรองที่ดำเนินมาตลอดชีวิตของเขา

เก็บความ ‘บนเส้นทางสันติภาพ: ชายแดนใต้/ปาตานีในสถานการณ์ใหม่’

 

บทสนทนาอย่างละเอียดจากวงเสวนาสาธารณะในปิดท้ายการประชุมวิชาการนานาชาติ ‘การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพฯ’ ที่ มอ.ปัตตานี เมื่อ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา การแจกแจงอย่างตรงไปตรงมาของนายทหารจาก กอ.รมน. กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนและตั้งคำถามจากหลายแง่มุมของทั้งผู้ร่วมอภิปรายที่เป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติการทางสังคม และจากผู้ร่วมรับฟัง สะท้อนความหิวกระหายพื้นที่แห่งการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์ในวินาทีนี้

คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับเส้นทางกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

ข้อเขียนที่คิดทบทวนใคร่ครวญเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นการละเล่นของความคิดและปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกของความคิดกับปฏิบัติการที่เป็นจริง ซึ่งไหลเวียนอยู่ใน สนามที่ผู้คนหลากหลายภูมิหลัง จุดยืน และความปรารถนาทางการเมืองมีส่วนกันก่อรูปขึ้นมา ปรากฎให้ กระบวนการสันติภาพที่เรากำลังนึกถึงอยู่นี้เป็นสิ่งที่พอจับต้องมองเห็นได้โดยง่าย

ความจริงที่คุณไม่อยากฟัง: ความขัดแย้งที่รุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานีกับทศวรรษของความเป็นจริงที่สับสนกดดันและการหาทางออกอันไม่แน่นอน

ในบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ 'ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี' ไล่เรียงความเป็นจริงที่ยากจะยอมรับได้โดยง่ายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงในชายแดนใต้/ปาตานี การก่อความไม่สงบและการปราบปราการก่อความไม่สงบได้สร้างลักษณะเฉพาะของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรัง ไม่แน่นอน และน่าอึดอัดใจขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ในหนึ่งทศวรรษของความขัดแย้งดังกล่าวก็ประกอบสร้างสิ่งที่เรียกว่า 'แรงถ่วงดุลภายใน' ให้กระจ่างชัดขึ้นทุกที สิ่งนี้ยืนยันว่าการแสวงหาทางออกด้วยวิธีการอันสันตินั้นจำเป็นต้องยึดมั่นกับการขยายพื้นที่ทางการเมืองให้กับทุกฝ่ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้